نوشته‌ها

lesson-21-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيست و يکم )

/
شناخت روح القدس مقدمه : خدا را شکر که بعداز گذراندن 20 درس ا…
lesson-20-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيستم )

/
اقتدار شخص مسيحی مقدمه : بارها ديده می شود عده ای از مسيحيان با…
lesson-19-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس نوزدهم )

/
زندگی مقدس مسيحی اصولاً موضوع قدوسيت در ميان مردم بعنوان يک موضوع ت…
lesson-18-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هجدهم )

تسليم کامل زندگی خود به خداوند مقدمه : بارها در ميان بعضی از ايما…
lesson-17-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هفدهم )

/
پيروزی بر حاکميت گناه   مقدمه بارها از افرادی که تازه زندگی خود …
lesson-16-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس شانزدهم )

پنج اصل روحانی جهت رشد در ايمان   اغلب وقتی با افرادی که زندگی خود …
lesson-15-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس پانزدهم )

/
اهميت پرستش حقيقی وقتی در مورد پرستش خدا صحبت به ميان می آيد ، هر …
lesson-14-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس چهاردهم )

اهميت دعا و کلام در رازگاهان       اغلب افراد بعداز اينکه ايما…
lesson-13-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس سیزدهم )

/
اطمينان نجات مقدمه اصولاً يکی از دروس بعد از مطالعه مبحث گن…
lesson-12-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دوازدهم )

/
تولد تازه   مقدمه در انجيل يوحنا باب 3 ماجرای يک عالِم يهو…