نوشته‌ها

lesson-21-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيست و يکم )

/
شناخت روح القدس مقدمه : خدا را شکر که بعداز گذراندن 20 درس ا…
lesson-20-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيستم )

/
اقتدار شخص مسيحی مقدمه : بارها ديده می شود عده ای از مسيحيان با…
lesson-19-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس نوزدهم )

/
زندگی مقدس مسيحی اصولاً موضوع قدوسيت در ميان مردم بعنوان يک موضوع ت…
lesson-12-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دوازدهم )

/
تولد تازه   مقدمه در انجيل يوحنا باب 3 ماجرای يک عالِم يهو…
lesson-10-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دهم )

/
در اين درس کوشش خواهيم کرد تا با فيض خداوند مفاهيم مختلف ايمان را بـررسی کـرده و با شناخت آن به يک ايمان سالم کتابمقدسی که به نجات ابدی منتهی می شود دست يابيم .
lesson-9-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس نهم )

/
توبه واقعی چيست ؟     مقدمه       در درسهای …
lesson-8-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هشتم )

/
هدف قيام عيسی مسيح     عيسی مسيح در انجيل متی …
lesson-7-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هفتم )

هدف از مرگ عيسی مسيح چه بود ؟   براستی او برای چه مُ…
lesson-6-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس ششم )

/
زندگی و خدمت عيسی عیسی مسيح برای شما كيست؟ برجسته ترين شخص در…
lesson5-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس پنجم )

/
گناه و عواقب آن برای نسل بشر   مقدمه هنگاميکه ما به جهان اطراف خود می نگريم ، شا…