نوشته‌ها

lesson-18-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هجدهم )

تسليم کامل زندگی خود به خداوند مقدمه : بارها در ميان بعضی از ايما…