نوشته‌ها

lesson-22-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيست و دوم )

/
تثليث اَقدس     وقتی از مردم سوأل ميشود که خدا ک…
lesson-7-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هفتم )

هدف از مرگ عيسی مسيح چه بود ؟   براستی او برای چه مُ…
lesson-6-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس ششم )

/
زندگی و خدمت عيسی عیسی مسيح برای شما كيست؟ برجسته ترين شخص در…
lesson5-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس پنجم )

/
گناه و عواقب آن برای نسل بشر   مقدمه هنگاميکه ما به جهان اطراف خود می نگريم ، شا…
lesson-4-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس چهار )

/
آفرينش جهان و انسان   وقتی از مردم در خصوص منشاء خلقت جهان و…
lesson-3

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس سه )

/
شناخت خدای کتابمقدس   اغلب وقتی از مردم سوال می شود که به وجود…
lesson-2

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دو )

/
حقانيت کتابمقدس   مقدمه          در ميان ما ، اغلب شنيده می…
lesson-1

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس یک )

/
الف : کتاب مقدس چيست ؟ کتاب آسمانی مسيحيان را کتاب مقدس می نامند ،که در زبان يونانی آن را Biblion يعنی کتاب عالی مــــی نامند، و در زبانهای غربی از جمله آلمانی نيز به گونه ای از اين کلمه استفاده شده و آن را ( die Bibel ) مـــی نـامند .
besharat

بشارت

/
بشارت وظيفه اي است كه خداوند بر عهده ما گذاشته است. ما هر روز صبح دعا كنيم :»خداوندا مرا امروز بكار ببر» و با ايمان بپذيريم. حال در حضور خدا تصميم بگيريم كه مسيحياني بي ثمر نباشيم، بلكه براي خدايمان مسيحي پر ثمر و بشارت دهنده اي باشيم و عمل مبشر را بجل آوریم. دعا كنيم تا خداوند ما و کلیسایش را در تحقق اراده اش هر روزه بکار ببرد.
zendegi-dar-malakote-khoda