آیا تمرکزتان روی ملکوت می باشد یا روی خودتان

  • تاریخ: ۳۰ آگوست ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان آندره توو

 

آیا تمرکزتان روی ملکوت می باشد یا روی خودتان