اهمیت پرستش

  • تاریخ: ۲۸ جون ۲۰۲۰
  • واعظ: برادر آرش ایران پرستی

برادر آرش ایران پرستی از کلیسای آلفا و امگا پرستش ما مقدسین خیلی مهم هست در هر زمانی و هر مکانی اما بصورت مقدس و طبق تعهد و پیمانمان با مسیح خداوند

اهمیت پرستش