ارزش ها (صداقت)

  • تاریخ: ۲۶ جولای ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

صداقت و راستی به ما کمک می کند تا در مسیر ماموریت ها و رویاهای الهی به شخصیت مسیح خداوند بیشتر شباهت پیدا کنیم و بتوانیم اراده خدا را بهتر در زندگی مان درک کنیم.

ارزش ها (صداقت)