شادی

  • تاریخ: ۲۶ آپریل ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان کامبیز سقایی

در این هفته شبان کامبیز سقایی، مدیریت مدرسه الهیات مژده از کشور آمریکا در جلسه آنلاین کلیسای حیات ابدی حضور داشتند و موعظه پربرکتی رو ایراد کردند.

شادی