زیر یوغ ناموافق نرفتن

  • تاریخ: ۲۴ می ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

مقایسه اخاب با یهوشافط
یکی پادشاه اسرایل و دیگری پادشاه یهودا یکی شریر یکی موافق دل خدا
اما هر دو اسراییلی

از کتاب دوم پادشاهان باب ۱۹

زیر یوغ ناموافق نرفتن