مواجهه با تاریکی های زندگی

  • تاریخ: ۲۱ جون ۲۰۲۰
  • واعظ: برادر مهرداد سجادی

مزمور 88 در تاریکی های زندگی خدا و فیض خدا را خیلی روشن تر از هر زمانی می بینیم. موعظه برادر مهرداد سجادی از FEG-München Mitte مونیخ در همین رابطه می باشد و چهار درس روحانی این کلام به ما می آموزد.

مواجهه با تاریکی های زندگی