بنای فردی و جماعت در کلیسا

  • تاریخ: ۱۶ آگوست ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

 

بنای فردی و جماعت در کلیسا