استواری و اعتماد به خداوند

  • تاریخ: ۱۴ جون ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

ادامه باب ۳۷
داستان مردی به نام یوسف که نمونه استواری و اعتماد به خداست
از این داستان شبان کلیسا برای تغییر شخصیت و تعلیم روحانی افراد برکت می دهد

استواری و اعتماد به خداوند