قدوس قدوس قدوس - ۲

  • تاریخ: ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

 

قدوس قدوس قدوس - ۲