میراث او هستیم

  • تاریخ: ۱۰ می ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

از غلاطیان 4:4 مکاشفه ای می گیریم که سایه آن در عهد عتیق در یوشع فصل 13 شروع می شود و با حرکات کلیدی کالیب این میراث از لحاظ عملی به من و تو ایماندار یاد می دهد که چگونه و با چه دیدی در جایگاه درست قرار بگیریم.

میراث او هستیم