شادی در مسیح

  • تاریخ: ۸ مارچ ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می‌گویم: شاد باشید.
رساله فیلیپیان باب ۴: ۴

شادی در مسیح