استواری و اعتماد به خداوند

  • تاریخ: ۷ جون ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

از زندگی یوسف این نماد مسیح می توانیم خیلی درس ها یاد بگیریم یکی از خصوصیت شخصیتی راستین می باشد.

استواری و اعتماد به خداوند