قدوس قدوس قدوس - ۱

  • تاریخ: ۶ سپتامبر ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

 

قدوس قدوس قدوس - ۱