تفسیر نحمیا

  • تاریخ: ۴ اکتبر ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

 

تفسیر نحمیا