موعظه ها

 • تاریخ: ۲۶ آپریل ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان کامبیز سقایی
 • تاریخ: ۱۹ آپریل ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان فراز دولتخواه
 • تاریخ: ۸ مارچ ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱ مارچ ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۶ فوریه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۵ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی