موعظه ها

 • تاریخ: ۵ جولای ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۸ جون ۲۰۲۰
 • واعظ: برادر آرش ایران پرستی
 • تاریخ: ۲۱ جون ۲۰۲۰
 • واعظ: برادر مهرداد سجادی
 • تاریخ: ۱۴ جون ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۷ جون ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۴ می ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۰ می ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۶ آپریل ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان کامبیز سقایی
 • تاریخ: ۱۹ آپریل ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان فراز دولتخواه
 • تاریخ: ۸ مارچ ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱ مارچ ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۶ فوریه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۵ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی