موعظه ها

 • تاریخ: ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
 • واعظ: خواهر شنبم
 • تاریخ: ۴ اکتبر ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۶ سپتامبر ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۳۰ آگوست ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان آندره توو
 • تاریخ: ۲۳ آگوست ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۶ آگوست ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۹ آگوست ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲ آگوست ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان نیکو عدیمی
 • تاریخ: ۲۶ جولای ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۹ جولای ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۲ جولای ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۵ جولای ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۸ جون ۲۰۲۰
 • واعظ: برادر آرش ایران پرستی
 • تاریخ: ۲۱ جون ۲۰۲۰
 • واعظ: برادر مهرداد سجادی
 • تاریخ: ۱۴ جون ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۷ جون ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۴ می ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۰ می ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۶ آپریل ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان کامبیز سقایی
 • تاریخ: ۱۹ آپریل ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان فراز دولتخواه
 • تاریخ: ۸ مارچ ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱ مارچ ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۶ فوریه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی
 • تاریخ: ۵ ژانویه ۲۰۲۰
 • واعظ: شبان شهرام عدیمی