جلسات دعا

اگر ایمان داشته باشید هر انچه در دعا درخواست کنید , خواهید یافت متی 21:22