جلسات دعا

«اگر ایمان داشته باشید هر انچه در دعا درخواست کنید , خواهید یافت» (متی ۲۱:۲۲)