جلسات خانگی

خدا کار نجاتبخش را انجام داد ولی گسترش پیغام نجاتبخش را به ما سپرد.