برنامه های ویژه اعضا

جلسات خانواده

آخرین یکشنبه هر ماه بغیر از ماه های (می، آگوست و دسامبر)


گردهمایی آقایان

با قرار قبلی اعلام می شود


گردهمایی بانوان

با قرار قبلی اعلام می شود


گردهمایی جوانان

با قرار قبلی اعلام می شود


برنامه های کودکان

با قرار قبلی اعلام می شود