سرود پرستشی تصویری

«وصف جلال نام خداوند را بگویید! خداوند را در فَرّ قدوسیتش پرستش کنید!»

‮(‮مزمور۲:۹۲‬)