سرود پرستشی تصویری

„وصف جلال نام خداوند را بگویید! خداوند را در فَرّ قدوسیتش پرستش کنید!“

‮‮مزمور‬ ‭29:2‬