موعظه

رهبر کسی است که راه را می داند ، راه می رود ، و راه را نشان می دهد.