رسانه ها

به ما دو دست ، یکی برای گرفتن و دیگری برای دادن , داده شده است. از هر دواستفاده شود !