lesson-8-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هشتم )

هدف قيام عيسی مسيح

 

 

عيسی مسيح در انجيل متی 17 : 22   به شاگردان تعليم داده و فرمود :

پسرانسان بدست آدميان تسليم خواهد شد ، و آنان او را خواهند کُشت

ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد ، اما ايشان منظور عيسی رانفهميدند..

ما در درس گذشته هدف از مرگ عيسی مسيح را مورد بررسی قرار داديم ، و گــفتيم کــه يــکی از مهمترين حقايق انجيل اينست که …. مسيح برای گناهان تمامی نسل بشر  مُـرد … ( 1 . قرنتيان 15 : 3 -4 )

اما خدا را شکر که اين آيه در همينجا تمام نمی شود بلکه ادامه می دهد که (….. و مدفون شد و نيز بر طبق پيشگوييهای کتابمقدس در روز سوم زنده گشت . )

در اين درس خواهيم کوشيد که هدف از زنده شدن مسيح را مورد بررسی قرار دهيم ، چه بسا در ميان ما افرادی باشند که همچون شاگردان مسيح در ابتدای راه ، منظور مسيح را خوب درک نکرده باشند .

باشد که اين درس به شما عزيزان علاقمند حقايقی را از کــلام خــدا روشن سازد تـا به اهــميت قـيام او

پی ببريد .

 • اهميت ايمان ، به قيام مسيح

 

کتابمقدس به ما تعليم می دهد که اساساً هدف از تولد عيسی مسيح اين بود که به جهت گناهان تـمامی بشر کفاره شود و خدا با زنده کردن او از ميان مردگان مُــهر تأئيدی بر ادعاهای او زد، که براستی او پــسر خداست . ( روميان 1 : 4 )

همانطور که در بالا عنوان شد اساس ايمان مسيحی بر روی مرگ و قيام عيسی مسيح استوار است .

يعنی همانطورکه ايمان به مرگ عيسی مسيح بجهت گناهان بشر شرط نجات می باشد ، ايمان به اينکه او بعد از سه روز زنده شد ، نيز برای نجات ما ضروری است .

پولس رسول در رساله به روميان می فرمايد : اگر با لبان خود اعتراف کنی که عـيسی ، خــداوند است و در قلب خود ايمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت ، نجات خواهی يافت . ( روميان 10 : 9 )

ايمان به قيام مسيح نه فقط نجات ما را تضمين می کند ، بلکه قيام ما را نيز تضمين می کند که براستی پس از مرگ زنده خواهيم شد و در زندگی ابدی با او بسر خواهيم برد . ( 1 . قرنتيان 15 : 20 -23 )

 • بررسی دلائلی ، دال بر زنده شدن مسيح

1 – پيشگوئيهای عهد عتيق در باره قيام مسيح

همانطور که در درسهای گذشته مطالعه نموديد ، عــهد عتيق پيشگوئيهای بسيار زيادی را در خصوص مرگ و قيام مسيح عنوان نموده است ، که مسيح با مرگ خود بر صليب صحت تمام آنها را ثــابت نـمود . و اکنون با مطالعه اين پيشگوئيها به حقانيت ادعاهای او پی خواهيم برد .

حدود 300 پيشگوئی در عهد عتيق توسط انبيای مختلف در باره مـسيح مطرح شده ، کـه يکی از انــبيا اشعيای نبی است که هفتصد سال قبل از مسيح می زيسته و پيشگوئيهای بسيار دقيقی را در خصوص مرگ و قيام مسيح نبوت کرده است .

بطوريکه در باب 53 شرح مفصلی را در اين باره عنوان نموده است ، اما در آيات  10 و 12 می فرمايد : …… او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من بدست او اجرا خواهد شد .

و خود مسيح اين پيشگوئی را تأئيد کرده و در انجيل لوقا 18 : 31 – 33 ( … بـه شـاگردان گـفت : ايـنک بـه اورشليم می رويم تا آنچه را به زبان انبيا درباره پسر انسان نوشته شده است ، به انجام خواهد رسـيد زيـرا او بدست بيگانگان تسليم خواهد شد ، او را مسخره خواهند کرد و با او بد رفتاری نموده …. و خواهند کُشت . اما در روز سوم باز زنده خواهد شد . )

2 – قبر خالی

ما در اناجيل شرح مفصلی را در باره چگونگی مرگ و دفن مسيح مشاهده می کنيم .

الف ) شاهد ان عينی :  زنانيکه از جليل همراه عيسی آمده بودند ، بدنبال يوسف وارد مـقبره شده و دفـن شدن او راديدند . ( لوقا 23 : 55 )

اما وقتی که اين زنان برای تدهين جسد مسيح رفتند قبر را خالی ديدند .

ب ) قبر مهر و موم شده : نگهبانانی که مسئوليت پاسبانی از قبر را بعهده داشتند ، بعد از اينکه جسد عيسی را در مقبره گذاشتند ، درب قبر را با سنگی بزرگ و سنگين پوشاندند و آنرا مهرو موم کردند . تا مبادا کسی به او دسترسی پيدا کند . ( متی 27 : 66 ) اما زمانيکه زنان بر سر قبر آمدند سنگ قبر را کناری ديده و قبر را خالی ديدند . ( مرقس 16 : 1 – 3 )

ج ) وقايع ماورأالطبيعه : زمانيکه زنان به سر قبر رسيدند ، زمين لرزه شديدی رخ داد و فرشته خداوند از آسمان نازل شده ، سنگ قبر را به کناری زده و بر آن نشست .( متی 28 : 2 – 5 )

آن فرشته فرمود : می دانم که بدنبال عيسی مصلوب می گرديد ، او اينجا نيست بلکه … ( لوقا 24 : 5 – 7 )

د ) کفن خالی در مقبره : زمانيکه زنان خبر قيام مسيح را که توسط فرشته شنيده بودند به ساير رسولان دادند ايشان با عجله بر سر قبر آمدند ، اما تنها کفن خالی را ديدند . ( يوحنا 20 : 3 – 7 )

3 – شهادت شاهدان عينی

در اين خصوص در انجيل مطالب بسياری را از زبان رسولان و شاهدان عينی می شنويم ، که ترجيحاً به مواردی از آنها اشاره می کنيم .

 1. عيسی مسيح خود را به زنانی که برای تدهين او آمده بودند ظاهر کرد . ( متی 28 : 8 – 10 )
 2. عيسی مسيح خود را در راه عمواس به دو نفر از پيروان خود ظاهر ساخت .( لوقا 24 : از13)
 3. عيسی مسيح خود را به يازده شاگردش ظاهر ساخت . ( متی 28 : 16 – 20 )
 4. عيسی مسيح بعد از قيامش از ميان مردگان خود را فقط بر شاگردان ظاهر نساخت بلکه به بــيش از پانصد نفر ظاهر نمود . ( 1 . قرنتيان 15 : 4 – 8 )
 5. عيسی مسيح خود را به سولس دشمن مسيحيان ظاهر کرد و اورا چنان عوض کرد که بـعد يـکی از رسولان بزرگ عيسی مسيح شد و جانش را برای او داد . (کتاب اعمال رسولان باب 9 )

4 – تغيير و دگرگونی در زندگی شاهدان

هر شخص حقجو در هنگام مطالعه انجيل ، هنگاميکه با شخصيت شاگردان مسيح روبرو می شود يـک شک و ترديد و ترس و کم ايمانی را در شاگردان مشاهده می کند که با رسيدن به زمـان مـــصلوب شــدن مسيح اين ضعفها به اوج خود می رسد . اما در ادامه راه هنگاميکه به قيام مسيح و مـلاقات او با شـــاگردان

می رسيم , يک تغيير و دگرگونی عظيمی را در زندگی ايشان مشاهده می کنيم ،که اصلاً قابل مقايسه با زمان قبل از مرگ او نيست .

بطوريکه بی ايمانی ايشان به اعتقادی محکم و اعتمادی راسخ تبديل گرديده و ترس ايشان به شهامت تبديل شده و بدون هيچ واهمه ای در برابر تمامی مردم حتی دشمنانشان به عـيسی قـيام کرده موعظه می نمودند.

( اعمال رسولان 4 : 13 -19)

و چه سختيها را که بخاطر رسانيدن انجيل متحمل می شدند و مرکز موعظه ايشان هدف از مرگ و چگونگی قيام مسيح ، می بود . پـيغامی که به قــيمت از دست دادن زندگی اکثر آنان گرديد . بطوريکه استيفان بخاطر موعظه در باره مسيح قيام کرده سنگسار شد و پطرس گفت لايق نيستم که همانند خداوندم مصلوب شوم ، بلکه مرا وارونه مصلوب کنيد و يوحنا را نيز در جزيره ای تبعيد کردند و پولس را گردن زدند .

اما آنچه را که شاهد آن بودند يعنی قيام مسيح را به همه شهادت داده و انکار ننمودند حتی به قيمت جانشان

5 – نتايج قيام مسيح برای ايمانداران چيست ؟

 • بخشش گناهان :  قيام او نشان دهنده اين است که خدا قربانی عيسی مسيح را در راه گــناهان ما قبول کرده است . و ما نيز اين اطمينان را داريم که با ايمان به او آمرزش گناهان را بدست آورديم  .

( روميان 4 : 25 )

 • تولد تازه :  ايمان به قيام مسيح از مردگان به هر ايماندار ، حيات تازه و اميدی نو می بخشد .

( 1 . پطرس 1 : 3 )

 • اميد تازه :  چون او زنده است ، ما نيز همواره در او زنده بوده و اميد جاودانی داريم .

( روميان 8 : 11 )

 • قيام جسمانی : تمام کسانيکه در مسيح خوابيده اند ، هنگام آمدن مسيح ، زنـده شـده و به او ملحق خواهند شد . ( 1 . قرنتيان 15 : 23 )
 • حيات جاويد : مسيح با قيام خود اين تضمين را به ما می دهد که هـرکـه بـه او ايـمان دارد وارث حيات جاويد خواهد شد . ( يوحنا 3 : 16 ) ( مکاشفه 21 : 3 – 4 )

و در آخر ،  اين درس را با آن کلام معروف مسيح که به توما گفت به اتمام می رسانم ،

خوشا بحال کسی که نديده به من ايمان آورد ………

فيض و برکت خدا را برای شما عزيزان می طلبم تا با درک عميق از نتايج قـيام مـسيح شـما نـيز در آن برکات شريک شويد . ( آمين )

سوالات پايان درس هدف قيام مسيح

 

لطفاً درس را خوانده وسوالات زير را جواب دهيد .

1 – چه دلائلی برای قيام مسيح وجود دارد ؟ آنها را نام ببريد .

2 – چرا ايمان به قيام مسيح شرط نجات و دريافت حيات جاويد است ؟

3 – ايمان به قيام عيسی مسيح چه نتايجی را برای شخص ايماندار بهمراه دارد ؟

آيات حفظی مربوط به اين درس را حفظ کرده  . متشکريم

روميان 1 : 16    و  روميان 4 : 25    و  روميان 10 : 9

هدف قيام عيسی مسيح

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *