lesson-21-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيست و يکم )

شناخت روح القدس

مقدمه :

خدا را شکر که بعداز گذراندن 20 درس از دوره الف از سری دروس اساسی کتابمقدس می توانيم دوره جديدی را تحت عنوان ( دوره ب ) آغاز نمائيم .

اميدواريم که بتوانيم با کمک روح القدس اين دوره را ادامه داده و نه فقط گيرندگان يا شنوندگان کلام خدا باشيم بلکه تجربه کنندگان آن نيز باشيم .

در اين درس سعی شده تا به بررسی شناخت روح القدس و عملکرد او از ابتدای خلقت تا کنون و همينطور تـــا انقضای عالم پرداخته شود .

اما از آنجائيکه يکی دشوارترين مباحث مورد مطالعه در مسيحيت شناخت روح القدس و آمــــوزه تثليث اقدس است ، لذا با توجه به محدوديت وقت سعی می کنيم به همه امور اما بطور مختصر بپردازيم .

در خصوص روح القدس بحث و سوال بسيار است . از جمله :
 • روح القدس کيست ؟ يا چيست ؟
 • آيا او ماهيت واقعی دارد ؟
 • آيا او خالق است يا مخلوق ؟
 • چگونه می توان به وجود و ماهيت او پی برد ؟
 • چگونه می توان با او ارتباط برقرار کرد ؟
 • آيا او قدرت سخن گفتن و عمل کردن را دارد ؟
 • نظر مسيحيت در مورد روح القدس چيست ؟
 • آيا روح القدس فقط خاص عهد جديد است يا اينکه قوم خدا در عهد عتيق نيز آنرا تجربه کرده و باور داشته اند ؟

در اين فرصت با توجه به محدوديت وقت به تمامی اين قبيل از سوالها پاسخ داده خواهد شد .

ماهيت روح القدس

کتابمقدس روح القدس را وجودی دارای شخصيت معرفی می کند ، نه بعنوان يک نيرو يا انرژی .

در واقع همان فاکتورهای شخصيتی را که برای خدا مطرح کرده است ، برای روح القدس نيز ارائه داده است .

يعنی دارای احساسات و توانائی فکر کردن و قدرت تصميم گيری می باشد .( 1 . قرنتيان 12 : 11 )

( 1 . قرنتيان 2 : 10 – 12) ( روميان 8 : 26 ، غلاطيان 4 : 6 )

طبق پيدايش 1 : 2 و روميان 8 : 9 او خداست و تمام صفاتی را که برای خدای کتابمقدس در دروس گذشته مطرح کرده ايم را نسبت می دهد . يعنی صفات ابدی ( عبرانيان 9 : 14 ) قادر مطلق ( اعمال 1 : 8 )

حاضر مطلق ( مزمور 139 : 7 – 10 ) علم مطلق ( 1 . قرنتيان 2 : 10 – 11 )

قدوسيت (1 . تسالونيکی 4 : 7 – 8 ) حقيقت و راستی ( 1 . يوحنا 5 : 6 ، روميان 9 : 1 ) و غيره ……………..

حضور روح القدس در عهد عتيق

در عهد عتيق نام روح القدس مستقيماً ذکر نگرديده است اما از آن تحت عنوان (روح يهوه يا روح خداوند ) ياد شده است .

هر شخص حقجو که کتابمقدس را در دست بگيرد و شروع به مطالعه بکند ، چيزی نمی گذرد که با حضور روح خدا در کار آفرينش روبرو می شود .

در اينجا جا دارد که توضيح داده شود ، روح خدا در اينجا اشاره به اين ندارد که خدا يک شخصی است که در او يک روح وجود دارد ، بلکه بر اين اصل کتابمقدسی اشاره دارد که ماهيت و وجود ذاتی خدا روح است .

عهد جديد می فرمايد خدا روح است و هر کس می خواهد او را پرستش نمايد بايستی با روح و راستی بپرستد .

و از همين اصل دستوری در زبان عبری استفاده شده و خدا را با صفات يا خصوصيات و يا حالات و مـوقعيتهای گوناگون معرفی می کند .

مثلاً روح القدس اشاره بر قدوسيت روح خدا يا خدا يا يهوه دارد .

خدای عادل دلالت بر عدالت و داوری خدا می کند .

روح راستی دلالت بر اين دارد که هر چه را که خدا می گويد ، راست است و انجام خواهد داد .

يهوه در کتابمقدس يکی از نامهائی است که خاص خدای اسرائيل است و خدا خود را با اين نام به قوم معرفی کرد تا نــام خود را از مابقی خدايان ديگر قومهای بت پرست جدا سازد و معنای يهوه ( قائم به ذات ) است .

در جاهای مختلف کتابمقدس نام يهوه با صفات و خصوصيات مختلف الهی همراه است . از جمله

يهوه يَرا ( خداوند مهيا می کند )

يهوه نَسی ( خداوند پرچم و نشان من است )

يهوه شالوم ( خداوند صلح و سلامتی ماست )

يهوه رافا  ( خداوند شفا دهنده است )

و همانگونه که توجه می کنيد تمامی اسامی خدا بيانگر ذات ، خصوصيات ، يا حالات اخلاقی او می باشد .

کتابمقدس از همان ابتدا ما را با روح خدا آشنا می کند .

در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد و زمين تهی ( خالی ، غير مسکونی ) و باير ( بی شکل ) بود و تــــاريکی روی لجه ( اقيانوس اوليه ) حاکم بود. و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت .

بدين ترتيب کتابمقدس به خلقت جهان توسط روح القدس يا ( روح خدا ) اشاره می کند .

حيات و زندگی بخودی خود از زمين بر نمی آيد ، بلکه نتيجه کلام قدرتمند خداست که خلق شد .

سراينده مزمور می گويد : (( چون روح خود را می فرستی آفريده می شوند و روی زمين را تازه مـــی گردانی .

( مزمور 104 : 30 ) در اين آيه به کار روح القدس در آفرينش اشاره شده است .

به ترتيب در تمام بابهای خلقت می بينيم که خدا تکلم می کند ، خدا می آفريند ، خدا می بيند ، خدا می نــامد ، خدا می سازد و خدا برکت می دهد .

روح القدس و آفرينش انسان

نقطه اوج خلقت خدا وقتی فرا می رسد که خدا می گويد : آدم را بصورت ما و موافق وشبيه ما بـسازيم .

( پيدايش 1 : 26 ) .

کتابمقدس نشان می دهد که صورت و شباهت انسان به خدا از نظر روحانی و اخلاقی است .

پولس دعا می کند تا ايمانداران (( در انسانيت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوند )) و ايشان را تـشويق می کند که (( انسانيت تازه را که بصورت خدا ، در عدالت و قدوسيت حقيقی  آفريده است بپوشند .))

( افسسيان 3 : 16 و 4 : 24 )

روح القدس و تجربه انبيای عهد عتيق

در عهد عتيق اکثراً کار اصلی روح القدس را در ميان قوم خدا بصورت ارائه پيغام از طرف خدا به قوم می ديدند .

و اگر از مردان و زنان کتابمقدس در عهد عتيق می پرسيدند که آيا روح القدس بر آنها آمده يا نه ؟

هرگز نمی گفتند (( فکر می کنم )) يا اميدوارم . بلکه آنان او را به طرز کاملاً شخصی می شناختند .

در کتاب داوران می خوانيم که ( روح خداوند جدعون را ملبس ساخت پس کَرنا را نواخت ) ( داوران 6 : 34 )

وقتی روح خداوند بر شائول مستولی گرديد ، او نبوت کرده و به مرد ديگری متبدل کرديد .

( 1 سموئيل 10 : 6 و 10 )

ميکا می دانست که (( از قوت روخ خدا … مملو شده است )) تا اسرائيل را از گناهانش خبر دهد . ( ميکا 3 : 8)

آرزوی موسی بر اين بود که همه قوم نبی شوند اما به شرط اينکه خدا روح خود را بر آنها بفرستد .

( اعداد 11 : 29 )

نکته : نبی در کتابمقدس به معنای سخنگوی خداست . ( خروج 17 : 1 و 4 : 16 ) ( 2 پطرس 1 : 21 )

و اين تجربه ارتباط با روح خدا فقط مخصوص مردان و زنان عهد عتيق نبود چرا که اراده عام خدا اين بود تــــا تمامی بشر آنرا تجربه کنند بطوريکه روح خدا يوئيل را فرا گرفت و نبوتی را بر او داد که به قرار زيراست.

در زمانهای آخرروح خدا بر همه بشر خواهد ريخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و ……….

( يوئيل 2 : 28 )

حضور روح القدس در عهد جديد

در عهد جديد ، از روح القدس به صراحت نام برده شده و با عناوين مختلف به ذکر آن پرداخته است .

عميق ترين عنوانين را در خصوص روح القدس می توان در بابهای 14 تا 16 انجيل يوحنا مطالعه کرد .

سمبلهای روح القدس

در کتابمقدس واژه عبری که برای روح بکار می رود ،( Ruah ) واژه ای است که در بعضی موارد به ( بــاد ) و

يا ( دَم ) ترجمه شده است . بنابراين اشاره عهد عتيق به دم خدا و يا باد و يا طوفانی از جانب خدا می تــــواند اشاره به کار روح خدا باشد . ( پيدايش 2 : 7 ) ( حزقيال 37 : 9 – 10 و 14 )

 

در کتابمقدس اغلب برای بيان و توضيح شخصيت و کار روح القدس در بسياری از موارد از سمبلهائی استفاده شده است .

خصوصاً سمبلهائی که در همه جوامع و فرهنگها بطور يکسان مورد استفاده قرار می گيرد .

اما دليل ارائه اين سمبلها در کتابمقدس توسط روح خدا به انبيا يا رسولان اين بوده ، که تصويری واقعی و قــابل فهم از مفهومی ارائه دهد که هر چند واقعيت دارد اما قابل روئيت نمی باشد .

مثلاً ، بـــاد بيان کننده يک نيروی قوی اما ناديدنی است .  (با اينکه وجود باد يک واقعيت است  امـــا آنــــرا

نمی توان آنرا ديد ، ليکن اثرات آنرا می توان تجربه کرد . ) ( يوحنا 3 : 8 ) ( اعمال 2 : 2 )

در همه جوامع آب بيانگر مفهوم پاکی و طهارت و نشانه حيات و آبادی است .( يوحنا 7 : 38 – 39 )

همه جا آتش نشانه نيروی تصفيه کننده و يا نابود کننده يا ضد عفونی کننده يا گرم کننده و غيره می باشد .

( اشعيا 6 : 6 – 7 ) ( اعمال باب 2 )

روغن : در دوران قديم از آن برای مسح کردن کاهنان و پادشاهان و انبيا استفاده می کردند .

و همچنين روغن سمبلی برای وقف شدن ايمانداران توسط خدا برای خدمت در ملکوت او بوده است .

( اعمال 10 : 38 ) ( لوقا 4 : 18 ) اشعيا 61 : 1-2 )

کبوتر : در هر چهار انجيل از روح القدس همچون سمبل کبوتر ياد شده است که در هنگام تعميد بر عيسی آمد .

ساير عنوانين روح القدس در عهد جديد عبارتند از :

 • روح راستی ( يوحنا 14 : 17 )
 • روح قدوس وعده دهنده ( يوحنا 14 : 26 )
 • شاهد مسيح (يوحنا 15 : 26 )
 • روح ازلی ( عبرانيان 9 : 14 )
 • ملزم کننده جهان ( يوحنا 16 : 18 )
 • روح رحمت ( عبرانيان 10 : 29 )
 • روح قدوسيت ( روميان 1 : 4 )
 • روح جلال ( 1 پطرس 4 : 14 )
 • روح حيات ( روميان 8 : 28 )
 • روح فرزند خواندگی ( روميان 8 : 15 )

اعمال روح القدس

از آغاز خلقت تا زمان مسيح و بعداز آن تا امروز ، روح القدس به طُرق مختلف ظاهر شده و عمل کرده است .

اما روز پنطيکاست نقطه اوج ظهور و کار روح القدس بوده است . بطوريکه می توان کار روح القدس را به زمـان قبل از پنطيکاست و بعد از پنطيکاست تقسيم نمود .

روح القدس قبل از پنطيکاست

همانگونه که گفتيم : روح القدس در عهد عتيق بنام روح خدا يا روح يهوه خوانده  شده است .

اولين ظهور روح خدا را در کار آفرينش می توان ديد . ( پيدايش 1 : 2 )

از آن زمان تا عهد جديد ، روح القدس همواره تمايل داشته که با يکايک انسانها رابطه شخصی برقرار کند .

در عهد عتيق او بيشتر بر انبيا و اشخاص خاص آنهم برای تحقق اهداف مشخص نازل می شد و خدا کلام خــدا را با آيات و معجزات بر اين اشخاص نزول می نمود و اين اشخاص انتقال دهنده اين کلام الهی بر قوم يا افــراد خاص می بودند. ( 1 سموئيل 3 : 1 – 21 )

البته اين تجربه ، صرفاً خاص عهد عتيق نبود بلکه خداوند مايل بود که با تمامی آنانی که مايلند با او زندگی کنند اين تجربه عالی را امکان پذير سازد .

روح القدس بعد از پنطيکاست

اين اشتياق روح خدا برای ارتباط با همه انساها سالها قبل بتوسط يوئيل نبی پيشگوئی شده بود .

( يوئيل 2 : 28 – 29 ) و اين پيشگوئی فقط در وعده و قول باقی نماند بلکه در روز پنطيکاست بوقوع پيوست .

( اعمال باب 2 ) بطوريکه پطرس در آن روز با اشاره به پيشگوئی يوئيل نبی ، به صحت موعظه خود و تـــجربه قابل لمس و غير قابل انکاری را که در برابر چشمان همه مردم (چه يهودی چه غير يهودی ) بوقوع پـــيوست را تشريح کرد .

و از آن پس ديگر روح القدس فقط در انبيا يا اشخاص خاص ساکن نگرديد بلکه بر تمامی کسانيکه در عصر جديد مسيحيائی نجات يافته باشند می آيد ، يعنی کسانيکه فرزندان خدا و هم ارث با مسيح شوند .

هر کس از هر قوم و ملت و مقام می تواند صاحب اين نجات شده و در نتيجه روح القدس را دريافت کند .

بدين معنی که به محض ايمان آوردن و نجات يافتن ، روح القدس در شخص نجات يافته سکونت خواهد کرد .

عيسی خداوند  قبل از صعود باشکوهش به نزد پدر وعده داد که روح القدس را خواهد فرستاد .

اکنون روح القدس آمده است تا ايمانداران را قوت و تسلی داده و نجات را در آنها تداوم بخشيده و آنان را به جميع راستی هدايت کند .  ( يوحنا 15 : 26 ، 16 : 5 – 16 )

کار و ماموريت روح القدس در زمان حاضر 

1 – روح القدس بعنوان تسلی دهنده

کار روح القدس فقط تسلی دادن فرزندان خدا در هنگام بروزغمها و رنجها و مصيبتها نيست , بلکه کار او بيش از اينهاست هر چند که عهد جديد به ماتميان وعده تسلی ( متی 5 : 4 )، به شکسته دلان وعده شفا ( لوقا 4 : 18 ) و به غمگينان وعده شادمانی ( يوحنا 16 : 20 ) و همچنين روزی را پيشگوئی می کند که خـــدا هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد . ( مکاشفه 7 : 17 ، 21 : 4 )

اما بطور خاص روح القدس می آيد تا بيش از آنچه که عيسی برای شاگردانش انجام داد ، برای ما انـــجام دهد .

عيسی ( تسلی ) دهند ايشان بود . آنها او را ( ربّی ) يعنی استاد می خواندند . وقتی نمی دانستند که چگونه دعا کنند او به ايشان آموخت . وقتی نمی توانستند به سوالها و ايرادات فريسيان پاسخ دهند ، او همانجا حاضر بود تا به ايشان بياموزد . وقتيکه نياز داشتند آنچه را که در کتب مقدس درباره او و نقشه خدا نوشته شده بود را برايشان قابل درک کند ، او ذهنهای ايشان را باز می کرد و دلهای ايشان را گرم می کرد . وقتی آنها نمی توانستند ديوی را اخراج کنند او آنجا بود تا با قدرتی که داشت به ايشان کمک کند .

اکنون نيز آن موعود پدر يعنی روح راستی که جهان او را نمی شناسد ، يعنی( روح القدس) آمده تا بعنوان تسلی دهنده و مددکار و معلم تا برگشتن مجدد عيسی مسيح در جهان عمل کند .

2 – کار روح القدس در بوجود آوردن تولد تازه در ايمانداران

عيسی مسيح در يکی از ملاقاتهايش با يکی از معلمين يهودی می فرمايد : اگر کسی تولد تازه نداشته باشد نمی تواند وارد ملکوت خدا ( بهشت ) بشود و اين کار امکان پذير نيست مگر آنکه روح خدا از آسمان آن شخص را

در روح متولد سازد .

و پولس رسول می فرمايد : تولد تازه يا حيات تازه بوسيله روح القدس امکان پذير می باشد .

( يوحنا 3 : 5 – 6 )   ( تيطس 3 : 5 )

3 – نقش روح القدس در تبديل ما بصورت عيسی مسيح

يکی ديگر از اعمال روح القدس  اصلاح نواقص ،ضعفها،اشتباهات واعتقادات غلط ما درباره خدا واعمال اوست .

او بعد از سکونت در شخص ايماندار ادامه دهنده کاری است که مسيح برای نجات ما انجام داد .

يعنی اينکه ما را کمک می کند تا در زندگی ايمانی مان به شباهت مسيح خداوند درآييم .در واقع به همان صورتی که در ابتدا خلق شده بوديم .

4 – نقش روح القدس در الهام بخشيدن کتابمقدس

کلام خدا می فرمايد : روح القدس در وجود انبيا و رسولان قرار گرفت و آنها را بر آن داشت تا کلام الــهام شده الهی را بدون کم و کاست به تحرير درآورند . و مجموعه اين کلام الهام شده ، کتبی گشتند که امروزه کـتابمقدس ناميده می شوند .  ( 2 . پطرس 1 : 21 )

5 – نقش روح القدس در تعليم و درک کلام خدا

از آنجائيکه اراده خدا همواره اين بوده که خود را توسط کلامش بر ما مکشوف سازد و آنگونه سخن گـــويد که برای ما قابل درک باشد لذا برای رسيدن به اين هدف، روح القدس ايمانداران را ياری می دهد تا به نحو احــسن

کلام خدا را درک کرده و اراده او را تشخيص داده تا در زندگی مان بکار گيريم .

البته ما نيز بايد با روح خدا همکاری کرده و در مطالعه کلام خدا و تفکر در آن کوشا باشيم .

اينطور نيست که بدون کوشش و مطالعه دائم ما کلام و اراده خدا برای ما قابل فهم گردد.

( يوحنا 14 : 26 ، 15 : 26 ، 16 :13 ) ( 1 . قرنتيان 2 : 13 )

ممکن است بعضی ها از روشهای غلط در تفسير و برداشت کلام خدا استفاده کنند و از درک صحيح کلام خــدا دور شوند و همه اين تفاسير را بنام کلام الهام شده از طرف روح القدس نسبت دهند .

لذا کلام خدا در همين خصوص می فرمايد : ای عزيزان ، هر روح را قبول نکنيد ، بلکه روحها را بيازمائيد کــه از خدا هستند يا نه . ( اول يوحنا 4 : 1 )

اين بدان معناست که اجازه دهيم تا روح راستی ما را در تفسير و درک صحيح کلام خدا ياری دهد .

هر ايماندار بايد به اين اطمينان برسد که روح القدسِ ساکن در او بهترين معلم و يار و ياور او می باشد .

روح القدسِ ما را کمک می سازد تا تمام حقايق روحانی موجود در ايمان مسيحی را از جمله : تولد مــــسيح از باکره ، هدف مرگ و. قيام او ، تثليث و …… غيره را درک نماييم .

6 –  نقش روح القدس در اطمينان نجات دادن به ايمانداران است .

روح القدس در هر شخص ايماندار اين اطمينان را به شخص می دهد که او فرزند خدا گشته و در نهايت وارث تمامی وعده های خدا از جمله حيات جاويد می باشد . ( روميان 8 : 16 )

7 – کار روح القدس در الزام ساختن جهان

کلام خدا در يوحنا می فرمايد : او می آيد تا جهان را به گناه و عدالت و داوری ملزم ( مجاب و متقاعد ) سـازد ………… ( يوحنا 16 : 8 – 11 ) ( پيدايش 6 : 3 )

جهان می خواهد گناه ، عدالت و داوری را ناديده بگيرد يا انکار کند . مردم بسوی فلسفه ها و مذاهب جــور و واجور می روند واصول انجيل را که سرانجام آنها را محکوم خواهد کرد ناديده می گيرند . ( روميان 2 : 5-12 )

امروزه مردمی که معتقد به وجود داوری و جهنم هستند خيلی کم اند . و بدين ترتيب آنها چشمان خود را بروی نيازشان به انجيل می بندند .

يکی از کارهای روح القدس اينست که مردم را در رابطه با اين حقايق موجود در انجيل مجاب کند . تا شروع به احساس نياز در درون خود به نجات در عيسی مسيح بکنند . آنها را نسبت به گناه و شناسانيدن گناه و دعـــوت کردن آنها بسوی توبه واقعی و دوری از تکرار گناه دعوت می کند  .

به همين دليل کلام خدا می فرمايد وقتيکه روح القدس گناهی را برای شما در زندگی تان آشکار می ســـــازد ، مخالفت و مقاوت نکنيد بلکه توبه کرده و بازگشت نماييد . مبادا روح القدس را محزون نماييد .

6 – وجود روح القدس در شخص مسيحی بعنوان مُهر تاييد بر ايمان نجات بخش اوست .

همانگونه که کلا م خدا در عهد عتيق وعده داده شده بود که تمامی فرزندان خدا و نجات يافتگان او به روح القدس مبلس خواهند شد ، در عهد جديد تحقق اين وعده را می توان ديد .

کلام خدا در افسسيان می فرمايد : تمام کسانيکه بسبب انجيل مسيح را شنيده و ايمان آورده اند بـــــوسيله روح القدس بر ايمان و نجات ايشان مُهر تاييد خورده است و ايشان وارثان تمامی وعده های خداوند در عـيسی مسيح می باشند .  ( افسسيان 1 : 13 – 14 ) ( 1 قرنتيان 5 : 1 – 5 ) ( 1 . قرنتيان 12 : 12 – 13 و 27 )

مفهوم سکونت روح القدس

اولين ملاقات هر شخص با روح القدس در هنگام توبه و تولد تازه يافتن صورت می گيرد . يعنی ايــنکه طـــبق وعده خدا روح خدا در ايشان ساکن می گردد ، تا زندگی ايشان را طوری به پيش برد که در نهايت به شــباهـت عيسی مسيح درآيند . در واقع بزرگترين هدف خدا برای هر انسان اينست که به انجيل ايمان آورند و جـــــريمه گناهان خود را در عيسی مسيح بپذيرد و نجات خدا را بصورت رايگان است دريافت کنند و بعد از توبه و تــولد تازه او را به شباهت خود يعنی مسيح عيسی درآورد .

( يوحنا 14 : 16 ) ( روميان 8 : 9 ) ( غلاطيان 4 : 6 ) ( 1 . قرنتيان 6 : 19 )

مفهوم پُری از روح القدس

دومين تجربه ای که يک شخص ايماندار بايستی با روح القدس داشته باشد پُری از روح القدس است .

و اين پُری نبايد فقط برای يکبار بلکه در تمام دوره زندگی يک شخص مسيحی بايد دائماً صورت بگيرد .

کلام خدا توصيه می کند که هر روزه از روح خدا پُر شويد وگرنه از چيزهای بد اين دنيا پُر خواهيم شد .

و در جای ديگر مسيح درباره شخصی که از روحهای پليد آزاد شده بود می فرمايد : اگر آن روح پـــليد ببيند که زندگی او خالی است می رود و هفت روح بدتر از خود را می آورد تا در آن شخص ساکن گشته و او را اسيـــر سازند  .

به عبارت ديگر هر شخص ايماندار خوانده شده تا در پاکی و تقدس زندگی کند و اين نوع زندگی بـــدون پُری مداوم از روح القدس امکان پذير نيست .

امروزه برای يکی شدن با مسيح ، نور و نمک شدن در جهان ، قوت يافتن جهت زندگی در اين جهان و در عـين حال شاهد مسيح بودن و او را خدمت صادقانه نمودن احتياج مخصوص به پُری روح القدس و قوت مـــضاعف يافتن از وجود اودارد .

و تمامی موارد فوق را در اين قسمت می توان با اين آيات از غلاطيان باب 5 : 19 – 23 توصيف کرد .

فرق ميا دو زندکی ، تحت هدايت خواهشهای جسم و نفس و شيطان و  يا زندگی تحت هدايت و رهــبری روح القدس .

مفهوم تعميد در روح القدس

سومين تجربه ملاقات روح القدس برای ايماندار تعميد در روح القدس می تواند باشد .

در چهار انجيل پيشگوئی يحيی را در مورد آن کسی که در آينده می آيد تا به روح القدس تعميد دهد ، آمده است

( متی 3 : 11 ، مرقس 1 : 8 ، لوقا 3 : 16 ، يوحنا 1 : 33 )

در اعمال رسولان آمده که مسيح فرمود : که ايمانداران به روح القدس تعميد خواهند يافت .

تعميد در روح القدس يعنی غوطه ور شدن در روح القدس . يعنی اينکه همانگونه که يک شخص در هـــــنگام تعميد توسط آب در آب غوطه ور می شور و آب تمامی وجود و جسم او را در بر می گيرد . در تــــعميد روح القدس روح خدا تمامی وجود شخص و روح او را فرا می گيرد . بطوری که در آن غوطه ور شود .

اين تجربه سوم از ملاقات با روح القدس متمايز است از پُری روح القدس . چرا که در پُری روح القدس شخص از روح خدا پُر می شود اما تعميد به روح القدس بمعنای پوشانده شدن و اشباع شدن يا بعبارتی ديگر لبريز شدن و يا قرار گرفتن تحت حاکميت  روح القدس می باشد .

عطايای روح القدس  

عطايای روحانی عبارتند از ويژگيهاي خاصی است که توسط روح القدس و به حسب فيض خدا به هر کــدام از اعضای بدن مسيح ( ايمانداران ) برای استفاده در کليسا و بنا نمودن آن اعطا می شود .

اين عطايا يا هدايا که در روميان باب 12 و اول قرنتيان بابهای 12 تا 14 و افسسيان باب 4 ذکر شده به عــبارت زيرند .

1 – نبوت    2 خدمت 3 – تعليم   4 – تشويق   5 – بخشش    6 – رهبری   7 – رحـــم کردن

8 – کلام حکمت   9 – کلام علم 10 – ايمان        11 – شفا       12 – معجزات   13 – تمييز ارواح

14 – زبانها 15 – ترجمه زبانها16 – رسالت 17 – مددکاری 18 – تدبير ( مديريت )     19 – بــــشارت

20 – شبانی

21 – تجرد   22 – شهادت 23 – مهمان نوازی     24 – شفاعت 25 – اخراج ارواح

هر چند منشاء همه اين عطايا روح القدس است اما می توان عطايا را به دوگروه کلی عــــطايا ی طبــــــيعی و

ماوراء طبيعی تقسيم کرد .

البته همانگونه که در ابتدای درس عنوان شد مبحث درس شناخت روح القدس حداقل به 30 جلسه احتياج دارد

لذا هم اکنون با توجه به محدوديت وقت فقط به کليّات موضوع پرداخته شده است . که در کلاسهای مــــطالعه کتابمقدس به تشريح و توضيح کامل تمامی جزئيات پرداخته خواهد شد .

در انتها با اين دعا اين درس را به اتمام می رسانيم .

فيض خداوند ما عيسی مسيح و محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باشد و بماند تا ابدالاباد .

سوالات پايان درس بيست و يکم شناخت روح القدس

 

1 – سمبلهای روح القدس را در عهد جديد فقط نام ببريد .

2 –عطايای روح القدس را تعريف کنيد .

3 – معنای تعميد و پُری روح القدس چيست و تفاوت آنها با هم در چيست ؟

4 – اعمال روح القدس را در زمان قبل و بعد از پنطيکاست را نام ببريد و تفوت آنها را هم مقايسه کنيد  .

آيات حفظی :

( غلاطيان 5 : 22  )         ( روميان 8 : 9 )          ( اول يوحنا 4 : 1 )         ( 2 . پطرس 1 : 21 )

شناخت روح القدس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *