lesson-17-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هفدهم )

پيروزی بر حاکميت گناه

 

مقدمه

بارها از افرادی که تازه زندگی خود را به عيسی مسيح سپرده اند ، شنيده ام که حالا که مسيح گناهان مرا آمرزيده و

تولد تازه پيدا کرده ام بايد اين پاکی را حفظ کنم ، مبادا گناهی از من سر بزند و نجات خود را از دست بدهم .

اما طولی نمی کشد که متوجه می شود دوری جستن از گناه تنها ( خواستن و توانستن ) نيست .

بطوريکه گرايشی در وی او را بسوی گناه و نااطاعتی از کلام خدا سوق می دهد ، که نتيجه آن ايجاد يأس و نااميدی و حتی شک و ترديد نسبت به وعده های خدا و کار عالی و نجات کامل عيسی مسيح بر روی صليب است .

آيا شما که اين درس را مطالعه می کنيد ، چنين تجربه ای را داشته ايد ؟
به نظر شما مشکل کجاست ؟
آيا ديدگاه و طرز تفکر شخص نسبت به خودش اشتباه است ؟
آيا کار خدا برای نجات ما از اسارت گناه ناقص است ؟

در اين درس خواهيم کوشيد تا جوابی صحيح نسبت به سوالهای فوق پيدا کرده و راه حلی مناسب از کتابمقدس ارائه دهيم .

يک مسيحی از همان روز نخستی که به مسيح ايمان می آورد و قلب خود را به مسيح می سپارد ، درگير نبردی از درون و بيرون می شود .

هيچ ايمانداری نمی تواند از اين نبرد بدور باشد ، چون از لحظه ای که او وارد ملکوت خدا می شود سعی و تلاش شيطان به ضد او آغاز می شود تا بتواند دوباره او را بسوی وضعيت قبلی اش برگرداند و با ايجاد شک ، ترديد ، نااميدی و وسوسه سعی در دلسرد کردن او و دور ساختن او از خدا و کلام زنده او دارد .

اما کلام خدا به ما می گويد که خدا ما را برای اين نبرد روحانی بخوبی تجهيز کرده است و ما نبايد ترسی به خود راه دهيم .

اگر سلاحهائی را که خدا در اختيارمان گذاشته بشناسيم و با چشمانی باز و آگاهانه در اين جنگ شرکت کنيم ، قطعاً پيروز هستيم ، زيرا هرگاه خدا با ماست کيست بر ضد ما ؟ ( روميان 8 : 31 )

جنگ نيکوی ايمان

کلام خدا از نبرد روحانی ای که يک ايماندار درگير آن است تحت عنوان (( جنگ نيکوی ايمان )) نام می برد

و بارها به اين جنگ اشاره می کند ( اول تيموتاوس 1 : 18 ـ 19 , دوم قرنتيان10 : 4 )

اين جنگ به ضد سه دشمن جريان دارد که عبارتند از :

الف ) خواسته های جسم

ب ) جهان

ج ) شيطان و ارواح شرير

که اينک به شکلی اجمالی به هر يک از آنها می پردازيم :

   الف ) خواسته های جسم

يک ايماندار پس از ايمان آوردن و تولد تازه اگر چه اسير گناه نيست و طبيعت تازه ای دارد که تحت کنترل روح القدس زيست می کند , اما کماکان در درون خودش تمايلات و خواسته هايی می بيند که بر خلاف کلام خدا و اراده او هستند .

ايمانداران در درون خود شاهد جنگی بين خواسته های گناه آلود و خواسته های روح القدس هستند .

( غلاطيان 5 : 17 )

اگر آنان تسليم روح القدس باشند و تسليم اين خواسته ها نشوند اين خواسته های جسم را به جا نخواهند آورد و با قدرت روح القدس زندگی مقدسی را در پيش خواهند گرفت ( غلاطيان 5 : 16 و روميان 8 : 4 ـ 14 ).

اين جنگ تا زمانی که مسيحيان بر اين زمين زندگی می کنند ادامه دارد اما زمانی که آنها تسليم روح القدس و قدرت او باشند زندگی ای روحانی و مقدس خواهند داشت و خواسته های گناه آلود نمی توانند آنها را از انجام اراده خدا و زندگی پاک ومقدس باز دارند. در واقع آنانی که متعلق به مسيح هستند جسم را با خواسته ها و شهواتش مصلوب ساخته اند و پس از آن اين ديگر خود نيستند که زندگی می کنند بلکه اين مسيح است که در آنها زندگی می کند ( غلاطيان 5 : 24 )

ب ) جهان

اگر چه خدا آفريننده اين جهان است و بر آن تسلط دارد و جهان و پـُری آن از خداوند است

اما به سبب گناه و سقوط آدم جهان ملعون شد و مطيع بطالت گشت . ( مزمور 24 : 1 )

کلام خدا می گويد که خدای اين جهان در حال حاضر شيطان است ( دوم قرنتيان 4 : 4 )

و نيز می گويد که جهان تحت تسلط و نفوذ شيطان قرار دارد ( اول يوحنا 5 : 19 )

يعنی

نظام ارزشی حاکم بر جوامع انسانی و تفکر غالب بر انسانها تفکريست که ضد ارزشهای الهی و ضد کلام خداست و جهان ما جهانيست که به ضد خداوند در حال نااطاعتی وعصيان است. پس کلام خدا ما را می خواند تا همشکل معيارهای اين جهان نشويم ( روميان 12 : 1 – 2  ).

کلام خدا دوستی وعلاقه به جهان و معيارهای آن را دشمنی با خدا می داند , زيرا مخالف اصول و معيارهای الهي است . ( يعقوب 4 : 4 ).

همانگونه که جهان از مسيح نفرت داشت از کسانی که پيرو او نيز هستند تنفر دارد ( يوحنان 15 : 19 ـ 20 ).

در واقع آنچه که در جهانست و شامل خواسته های گناه آلود , اشتياق بدست آوردن هر آنچه که چشم می بيند است ( اول يوحنا 2 : 16 )

بنابر اين يک مسيحی که می خواهد اراده خدا را بجا آورد و پيوسته بر اساس ارزشهای الهی زندگی کند همواره خود را در تضاد با ارزشها و معيارهای حاکم بر اين جهان می بيند و همواره بايد مراقب باشد تا تحت تأثير اين ارزشها و معيارها قرار نگيرد.

در واقع برای کسی که درک کرده است که مسيح بر روی صليب برای او چه کاری انجام داده است دنيا برای او مصلوب شده است و آنقدر برای او ارزشی ندارد که بخواهد برای بدست آوردن آن دست به هرکار ضد اخلاقی بزند ، چرا که از نظر  او دنيا مصلوب شده و بی ارزش است . ( غلاطيان 6 : 16 )

   ج ) شيطان

شيطان فرشته سقوط کرده ای است که پيوسته در حال جنگيدن با فرزندان خدا و مقاومت در برابر گسترش ملکوت خداست. او بر گروهی از فرشتگان سقوط کرده ديگر که اراواح شرور ناميده می شوند فرمانروايی دارد و به همراه آنها در حال حمله به ايمانداران و ضربه زدن به کليسا و نيز در حال مقاومت کردن در برابر انجام اراده خدا بر زمين است . ( افسسيان 6 : 12 ) ( اول پطرس 5 :8 ) ( دانيال 10 : 12 ـ 13 )

شيطان سعی می کند با مکرهای مختلف خود ايمانداران را فريب دهد ( دوم قرنتيان 2 : 11 )

و سعی دارد که با اعتراف ايمان به عيسی مسيح مخالفت نمايد . ( اول يوحنا 4 : 3 ).

آمادگی برای نبرد روحانی

کلام خدا در مورد نبرد روحانی و اجتناب ناپذير بودن آن به صراحت تعليم می دهد. نبرد روحانی بخشی اجتناب ناپذير از زندگی مسيحيست که ايمانداران بايد همواره برای آن آمادگی داشته و خود را برای آن تجهيز کنند.

کلام خدا مسيحيان را می خواند تا مانند سپاه نيکوی عيسی مسيح سختيها را تحمل کنند ( دوم تيموتاوس 2 : 3 ) بخاطر انجيل آماده زحمت باشند ( متی 5 : 10 ـ 12 ) ( دوم تيموتاوس 1 : 8 )

جنگ نيکوی ايمان را بکنند ( اول تيموتاوس 6 : 12 , دوم تيموتاوس 4 : 7 )

بخاطر پيام خوش انجيل انجيل مجاهده کنند ( فيليپيان 1 : 27 , يهودا 3 )

از مخالفت و دشمنی هراس نداشته باشند و اسلحه کامل خدا را برگيرند و مقاومت کنند و بايستند.

( فيليپيان 1 : 28 ) ( افسسيان 1 : 14 )

در جنگ شجاع باشند ( عبرانيان 11 : 34 )

و هر فکری را به مسيح بسپارند ( دوم قرنتيان 10 : 5 )

اين جنگ به ضد طبيعت گناه آلود , جهان و شيطان و ارواح شرير تا زمان مرگ ايمانداران و بازگشت خداوندشان ادامه خواهد داشت ( دوم تيموتاوس 4 : 7 ـ 8 ) ( مکاشفه 11 : 15 ـ 17 , 12 : 11 )

بنابراين ايمانداران پيوسته بايد برای نبرد روحانی آمادگی داشته باشند و بدانند که اگر چه آنان تحت فيض زندگی می کنند و گناه بر آنان تسلطی ندارد , اما بايد پيوسته تحت کنترل روح القدس زندگی کنند تا طبيعت گناه آلود آنان فرصت قدرت نمايی نداشته باشد.

جهان اطراف نيز با جذابيتها و وسوسه های خود و گاه با دشمنی و خصومت آشکارش دشمنی جدی است که اگر ايمانداران مراقب آنها نباشند ممکن است تحت تاثير آنها قرار گيرند و ملاکها و معيارهايش بر آنها تأثير بگذارد.

بالاخره اينکه شيطان و ارواح شرير دشمنانی هستند که در پی فرصت برای ضربه زدن به ايمانداران هستند .

کلام خدا اين قدرت و تجهيز را به هر  ايماندارانی می دهد که با اقتدار الهی وارد اين نبرد شود.

اقتدار الهی

کلام خدا به روشنی تعليم می دهد که خدا به فرزندان خود اين قدرت را داده است که تمامی قدرت شيطان را پايمال کنند و ضرری بديشان نخواهد رسيد ( لوقا 10 : 18 ـ 19 ).

مسيح با مرگ خود بر صليب بر قدرتهای تاريکی غلبه يافت و سر شيطان را کوبيد .

( پيدايش 3 : 15 )                       ( متی 12 : 19 )                    ( يوحنا 12 : 31 )

و اين قدرت را به ايمانداران بخشيده است که آنها نيز با اقتدار نام او ارواح شرير را از وجود خود و انسانهايی که اسير آنها هستند اخراج کنند . ( مرقس 16 : 17 , لوقا 10 : 17 , اعمال 16 : 18 )

بنابر اين در جنگ روحانی ايمانداران با شيطان و ارواح شرير با تکيه بر پيروزی ای که مسيح بدست آورده است و با تکيه بر قدرت روح القدس که در آنان ساکن است,پيروزی خود را بر نيروهای تاريکی اعلام می کنند و همانگونه که پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابليس را باطل سازد کليسای او نيز اين ماموريت را از خداوندش يافته است تا با اقتدار او اعمال ابليس را باطل سازد . ( اول يوحنا 3 : 8 ) ( مرقس 16 : 17 ـ 18 )

سلاحهای روحانی

ايمانداران در جنگ خود با شيطان و ارواح شرير بايد از سلاحهای روحانی ای که خدا برای آنها تدارک ديده است استفاده کنند. اين سلاحها قادرند تا قلعه های شيطان را نابود سازند ( دوم قرنتيان 10 : 3 ـ 4 ).

در رساله افسسيان 6 :14 ـ 19 در مورد سلاحهايی که بايد آنها را در بر گيريم تا بتوانيم در برابر شيطان و ارواح شرير تحت امر او بايستيم توضيح داده شده است.

1 – کمربند محکم راستی

ابتدا ما بايد کمربند محکم راستی را ببنديم . شيطان با دروغ و ناراستی کارش را به پيش می برد و گاهی دروغهای او بنظر حقيقت ميرسند اما ايمانداران بايد با تکيه بر حقيقت و راستی الهی که بر آنها مکشوف شده دروغهای شيطان را باطل سازند.

2 – جوشن عدالت

سپس بايد جوشن عدالت را بر گيريم. شيطان گاهی به قلب ما که مرکز احساسات و عزت نفس ماست حمله می کند و در ما احساس بی لياقتی و بی ارزش بودن را ايجاد می کند اما ما بايد بدانيم که خدا ما را در مسيح عيسی عادل و بی گناه  شمرده است و در حضور او پذيرفته شده ايم و صاحب عدالت مسيح هستيم پس نبايد اين احساسات را بپذيريم.

3 – نعلين انجيل سلامتی

آنگاه بايد نعلين انجيل سلامتی را بر پا کنيم يعنی هميشه آماده باشيم تا خبر خوش نجات مسيح را اعلام کنيم. شيطان در ذهن ما اين فکر را پديد می آورد که اين کار بيفايده است يا اينکه با انجام اين کار نتيجه ای نگرفته ايم يا برای انجام آن آمادگی و شايستگی لازم را نداريم. ولی ما بدون توجه به اين افکار منفی بايد هميشه آماده باشيم تا خبر خوش نجات مسيح را اعلام کنيم.

4 – سپر ايمان

آنگاه بايد سپر ايمان را برگيريم. شيطان ممکن است شک و ترديد و نااميدی را به ذهن ما بياورد يا ما را با سختيها و وسوسه ها روبرو سازد. اما ما بايد به خدا و کلام او با ايمان بنگريم و بايد بتوانيم از نگاه خدا مسائل را نگاه کنيم

که اين برخورد ما همانند سپری ما را در برابر اين حملات شيطان که به تيرهای آتشين تشبيه شده حفاظت می کند و در نهايت حملات او را بی اثر می سازد.

5 – کلاهخود نجات

کلاهخود نجات که سر ما را می پوشاند فکر ما را در برابر شک و ترديدی که شيطان در مورد حقايق مربوط به نجات در ذهن ما پديد می آورد حفظ می کند. در برابر همه ترديدهايی که شيطان در مورد نجات الهی و محبت خدا در فکر ما بوجود می آورد ما بايد حقايق کلام خدا را در مورد نجات بياد بياوريم و آنها را اعتراف کنيم و بدين شکل کلاهخود نجات را همواره بر سر داشته باشيم.

6 – شمشير روح

همچنين ما بايد شمشير روح را که همانا کلام خداست بر داريم. شمشير روح سلاح تهاجمی ما در جنگ عليه شيطان است. ما بايد کلام خدا را در دستان روح القدس قرار دهيم تا آن را بر ما مکشوف سازدتا بتوانيم  آن را در جنگ روحانی بکار ببريم.

ما بايد در حملات و سختيها و شکها و وسوسه ها اين کلام مقتدرانه را بکار گيريم و در هنگام تاريکی و ظلمت وترديد فکر خود را به نور يقين کلام خدا پـُر کنيم.

7 – دعــا

همچنين در اين نبرد روحانی بايد (( با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح خدا دعا کنيد و برای همين به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسين بيدار باشيد )) ( افسسيان 6 : 18 ).

پس ايمانداران (( در هر وقت )) بايد (( در روح )) دعا کنند و (( به جهت همه مقدسين )) بيدار باشند و با هوشياری آنها را به حضور خدا بياورند و برای آنها شفاعت کنند.

کلام خدا بر اهميت و ضرورت دعا در همه شرايط تأکيد می کند .

( روميان 12 : 12 )        ( فيليپيان 4 : 6 )         ( کولسيان 4 : 2 )        ( اول تسالونيکيان 5 : 17 )

يکی از مهمترين مواردی که ضرورت تام دارد در نبرد روحانی ايمانداران با شيطان و ارواح شرير است.

بنابر اين اسلحه تام خدا را بر داريم و در دعا مواظب باشيم و (( در خداوند و توانايی قوت او زور آور )) شويم

( افسسيان 6 : 10 )

آنگاه در نبرد با شيطان و ارواح شرير پيروزی از آن ماست زيرا او که در ماست بزرگتراست از اوست که در جهان است .  ( اول يوحنا 4 : 4 ).

     

سوالات پايان درس پيروزی بر حاکميت گناه

 

1 ـ سه دشمنی که يک ايماندار با آنها پيوسته در حال نبرد است کدامند  ؟

2 ـ اقتدار روحانی ايمانداران در نبرد روحانی ريشه در چه دارد ؟

3 – اسلحه های تام خدا که در هنگام جنگ روحانی بايد از آنها بهره بگيريم کدامند ؟

4 – تنها اسلحه تهاجمی در جنگ روحانی چه نام دارد و چگونه می توان در هنگام حمله از آن استفاده کرد ؟

5 – هر ايماندار در چند جبهه در نبرد است ؟ چند تا از اين جبهه ها درونی و چند تا بيرونی است ؟

آيات حفظی :

( روميان 8 : 31 )         ( اول يوحنا 5 : 19 )        ( يعقوب 4 : 4 )         ( اول يوحنا 4 : 3 )

( فيليپيان 4 : 6 )                      ( اول يوحنا 3 : 8 )                 ( روميان 12 : 1 – 2  )

پيروزی بر حاکميت گناه

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *