lesson-16-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس شانزدهم )

پنج اصل روحانی جهت رشد در ايمان

 

اغلب وقتی با افرادی که زندگی خود را به عيسی مسيح بعنوان نجات دهنده و خداوند سپردند ، سوال

می شود که به نظر شما بالاترين هدف خدا برای زندگی يک شخص مسيحی چيست ؟

اغلب جوابهای جور و واجور داده می شود که می توانند تا حدودی درست باشند اما اين مهمترين هدف خدا نيست .

هنگاميکه بابهای 7 و 8  رساله به روميان را مطالعه می کنيم با دو نوع زندگی روبرو می شويم ، آنانی که تحت شريعت زندگی زندگی می کنند وآنانی که تحت هدايت روح خدا و بواسطه فيض عيسی مسيح زندگی

می کنند

اما در باب 8 : 28 پولس به هدايت روح خدا می نويسد که همه چيزها به خيريت آنانی تمام می شود که بر حسب اراده خدا زندگی می کنند . يعنی شخصی که در مسير اراده خدا قدم برمی دارد ، هر اتفاق و پيشامدی که برای او در زندگی پيش آيد ، خداوند آنرا در نهايت به خيريت او تمام می کند .

 

اما سوال اين است

، خداوندی که می تواند همه چيز را به خيريت ما تمام کند ، چرا از همان ابتدا از مشکلات و پيشامدهای ناگوار در زندگی ماجلوگيری نمی کند تا ما ديگر اينهمه مشکلات را تجربه نکنيم ؟

در پاسخ به اينگونه سوالها تنها يک جواب برای شخصی که در اراده خدا زندگی می کند وجود دارد و آنهم آيه 29 از باب هشتم رساله به روميان است .

پولس در ادامه آيه 28 چنين می نويسد ، خدائی که قادر مطلق است و می تواند همه چيز را به خيريت ما تمام کند ، به اين دليل اجازه می دهد که ما در تجربه های گوناگون بيافتيم ، چون می خواهد توسط اين تجربه ها وسختی ها ، ما را به شباهت خود يعنی عيسی مسيح در آورد . يعنی همانگونه که از ابتدا آفريده شده بوديم .

 

خداوند همچون باغبانی است که می خواهد شاخه های اضافی را از گل و گياهان زده تا بتوانند ميوه های بهتر و مرغوبتر بياورند  ، او نيز می خواهد چيزهای اضافی را از زندگی ما زده و ما را بسوی آن کمال مطلوب خود برساند ، هر چند که در اين دنيا به اتمام نمی رسد اما از اين دنيا شروع می شود .

 

در اين درس سعی شده عوامل و ابزار مختلفی که می تواند ما را در رشد روحانی کمک کند را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهيم .

 

 1. اطاعت و سرسپردگی از خدا

 2. مطالعه کلام خدا

 3. دعــا کردن

 4. مشارکت با ايمانداران

 5. شهادت دادن   

اگر به صليب مسيح بطور سمبليک نگاه کنيم از دو قسمت عمودی و افقی تشکيل شده است .

 

 1. مـــشارکت
 2. شهادت داد

 

دو اصل اول يعنی مطالعه کلام خدا و دعا بيانگر رابطه عمودی ما با خداست  .

بطوريکه خدا از طريق کلام خود با ما ارتباط برقرار می کند و ما از طريق

دعا با خدا ارتباط برقرار می کنيم .

دو اصل بعدی يعنی مشارکت و شهادت برای مسيح به ما کمک می کند تا با ديگران ارتباط ايجاد کنيم .

اين نوع رابطه را می توانيم رابطه افقی بناميم .

اصل پنجم يعنی اطاعت از خدا ، هسته و قسمت اصلی يا مرکزی رشد روحانی ما را تشکيل می دهد .

که در اين درس به تمامی عوامل بطور مستقل خواهيم پرداخت .

 

هدف خدا از رشد و بلوغ روحانی ما چيست ؟

در افسسيان 4 : 13 می خوانيم که هدف خدا از نجات ما اين است که ما به يک بلوغ روحانی برسيم و الگوی ما در اين رشد روحانی شخص عيسی مسيح است .

اما خدا اراده آزاد ما را هيچگاه از ما نمی گيرد . هر چند که کلام خدا دائماً ما را تشويق می کند که در مسير رشد روحانی قدم برداريم اما تصميمات ما در اين زمينه بسيار مهمند .

هر تصميمی که ما در زندگی خود می گيريم نقش بسيار مهمی در رسيدن به اين هدف مهم دارد .

بطوريکه می تواند نقش مثبت و يا منفی در رشد روحانی ما داشته باشد .

کسانيکه در زندگی روحانی خود رشد نمی کنند نمی توانند شاهدان خوبی برای مسيح باشند .در نتيجه ايشان نه فقط خدا را جلال نمی دهند ، بلکه با زندگی شان نام خدا را هم بی حرمت می کنند .

ايماندارانی که در طفوليت روحانی بسر می برند در معرض اين خطر هستند که بسبب سادگی و ناآگاهی خود  از سوی شيطان و دنيا فريفته شوند و چون نمی توانند مانند بالغين در مسيح بين خوب و بد را تشخيص دهند  ممکن است که تصميمات نادرستی بگيرند .

نويسنده به عبرانيان می گويد : شما هرگز نخواهيد توانست مطالب عميق کلام خدا را درک کنيد , مگر آنکه در روحانيت رشد کنيد و با تمرين بسيار ، بتوانيد نيک و بد را تشخيص دهيد . ( عبرانيان 5 : 14 )

 

1 – اطاعت از خدا

يک شخص مسيحی کتابمقدسی ، مسيح را نه فقط بعنوان نجات دهنده خود ، بلکه خداوند و سرور خود نيز می داند .

اعتراف به خداوندی مسيح به معنای آمادگی برای اطاعت از او در هر شرايطی و به هر قيمتی است .

برای اطاعت از مسيح گاه بايد بهای سنگينی پرداخت و عيسی مسيح کسانی را شايسته پيروی از خود می داند که حاضرند او را در الويت نخست زندگی خود قرار دهند و حتی به قيمت از دادن جان خود آماده اطاعت کامل از احکام او هستند .

ايمانداری که سرسپردگی کامل به عيسی مسيح ندارد ، نمی تواند در زندگی روحانی اش رشد کند . زيرا لازمه رشد در زندگی روحانی جديت در اطاعت از احکام مسيح و سرسپردگی کامل به اوست .

 

ايمانداری که نسبت به تعاليم مسيح متعهد نيست و خود را ملزم به انجام آنها نمی بيند و سرسپرگی او به عيسی تنها تا آن حد است که با منافع شخصی او در تضاد قرار نگيرد ، نمی تواند شايسته اين باشد که شاگرد مسيح خوانده شود .

چنين شخصی نمی تواند در زندگی روحانی خود رشد کند و دائم در انتخاب بين ارزشهای دنيا و ارزشهای ملکوت خدا مردد و سرگردان است .

سرسپردگی و اطاعت از مسيح يکی از مهمترين پيش شرطهائی است که امکان رشد و بلوغ روحانی را فراهم می سازد و ايمانداری که در اين زمينه مشکل دارد پيوسته در گامهای اوليه شناخت خدا در جا خواهد زد و امکان شناخت عميقتر خداوند و رشد روحانی را نخواهد داشت .

 

2 – مطالعه کلام خدا

رشد روحانی يک ايماندار رابطه مستقيمی با مدت زمانی دارد که او صرف مطالعه کتابمقدس می کند .

 • کتابمقدس برای يک ايماندار همچون غذای روحانی و اسلحه روحانی است .
 • چراغی است که طريق زندگی را به يک ايماندار می آموزد .
 • کتابمقدس همچنين آينه تمام نمائی است که زندگی واقعی يک ايماندار را به او نشان می دهد .
 • کلام خدا همچنين زنده و مقتدر و برنده تر از هر شمشير دو دَم است و اعماق وجود ما را می شکافد و افکار و نيتهای قلب ما را مکشوف می سازد . ( عبرانيان 4 : 12 )
 • کلام خدا بجهت تعليم و تنبيه و اصلاح و تربيت در عدالت داده شده است تا ايمانداران ، کـــامل و بجهت هر عمل نيکو آراسته شوند . ( 2. تيموتاوس 3 : 16 – 17 )
 • کلام خدا حقيقت و راستی است و قدرت دارد تا ايمانداران را تقديس کند . ( يوحنا 17 : 17 )
 • کلام خدا انسان را از گناه دور می دارد و او را در مسير راستی هدايت می کند . ( مزمور 119 : 11 )

تمام مواردی که در بالا ذکر شد زمانی می تواند در زندگی ما موثر واقع شود که به آنها در زندگی خود جامه عمل بپوشانيم .

زيرا ايمانداری که کلام خدا را می خواند اما اين حقايق را با زندگی اش مرتبط نمی سازد ، زندگی اش تغيير چندانی نمی کند .

ما ممکن است از حقايق عميق کلام خدا آگاه باشيم اما تا زمانيکه اين حقايق تأثيری بر زندگی عملی و شخصيت ما ندارند ، رشد و بلوغ روحانی را تجربه نخواهيم کرد .

کلام خدا در يعقوب 1 : 22 – 24  می گويد : کنندگان کلام باشيم نه فقط شنوندگان کلام و کسانی که کلام را می شنوند و به آن عمل نمی کنند فقط خود را فريب می دهند .

 

نکته :

خواندن کلام خدا بطور مستمر و منظم بسيار اهميت دارد و يک ايماندار هر روز بايد وقتی را به خواندن کلام خدا اختصاص دهند .

کتابمقدس را می توان به طُرق مختلف خواند . يکی از طرق خواندن مرتب آن از ابتدا به انتهاست .

اگر شما روزانه 3 باب از عهد عتيق و 2 باب از عهد جديد را مطالعه کنيد , تقريباً در طی يکسال کل کتابمقدس را خوانده ايد .

روش ديگر خواندن کتابمقدس ، خواندن موضوعی آن است ، يعنی می توان موضوعی چون (( محبت ))

يا (( تقديس )) يا غيره را انتخاب کرده و در قسمتهای مختلف کلام بدنبال آن بگرديد . استفاده از آيه ياب و ترجمه های مختلف برای درک بهتر و عميق تر متون کتابمقدس مفيد است . و بلاخره مهمتر از همه سوال کردن از معلمان و شبانان در درک بهتر کلام خدا می تواند بسيار مفيد باشد .

 

3 – دعــا کردن

يکی ديگر از عواملی که نقش مهمی در رشد و بلوغ روحانی ما ايفا می کند دعا کردن است .

هر چند که در درس چهاردهم در اين خصوص سخن بسيار رانده شد اما جا دارد که در اينجا به ذکر نکاتی بپردازيم .

 • دعای روزانه و مستمر با خدا