lesson-14-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس چهاردهم )

اهميت دعا و کلام در رازگاهان

      اغلب افراد بعداز اينکه ايمان می آورند ، يکی از سوالهايشان اين است که ما چطور بايد دعا کنيم ؟

حتی عده ای سوال می کنند که آيا در مسيحيت همچون اديان ديگر کتاب دعا وجود دارد ؟

 • اصولاً دعا چيست ؟ دعای در نام مسيح چه فرقی با دعا در اديان ديگر دارد ؟
 • طرف مخاطب ما در دعا ، چه کسی است  ؟
 • محتوای دعا چه بايد باشد ؟
 • چرا بعضی از دعاها جواب ندارد ؟
 • چگونه بايد دعا کنيم تا دعای مستجاب شده داشته باشيم ؟

      در اين درس خواهيم کوشيد تا به فيض مسيح به تمامی سوالات فوق پاسخ بدهيم .

ايمان دارم که با درک صحيح و شناخت عميق از قدرت دعای مسيحی می توانيد يـک دعـــای پرثمر و

پر برکتی را تحت هدايـت روح القدس ، تجربه کنيد .

 • دعا در مسيحيت چيست و طرف مخاطب ما در دعا  چه کسی است  ؟

                 قبل از اينکه به سوال فوق جواب بدهيم لازم است که در ابتدا به ايــن سوال پــاسخ دهيم که دعـا درمسيحيت چه نيست ؟ چرا که خيلی ها در اين قسمت مشکل دارند و آنچه را که از گـــــذشتگان به ارث برده اند پيروی کرده و انجام می دهند .

1 – دعا در مسيحيت ، تکرار يکسری کلمات مشخص و ثابت حفظ شده نيست که هر روزه آنرا به خدا تقديم کنيم !

2 – دعا در مسيحيت ، يک انشاء خيلی قشنگ همرا با يکسری کلمات زيبای ادبی نيست که ما بـگوييم هر که ادبياتش قويتر بود دعای آن واقعی است و زودتر مستجاب می شود ، و چون قشنگ دعا کرد خدا دعای او را شنيده است !

3 – دعای مسيحی انجام يکسری روشهای تکراری همراه با وردهای بی معنی و نامفهوم نيست .

بارها ديده می شود که افراد يا برای انجام وظيفه ، يا برای ارضاء وجدان ، يا بخاطر ترس از خدا ، يا از روی عادت است که دعا و عبادت می کنند . ( چرا که اينگونه تربيت شده اند . )

درصورتيکه انجيل می گويد :

دعا بمعنای مصاحبتی است بين شخص مسيحی و خدای زنده ، خدائی که مايل است  با انسان مشارکت و مصاحبت عميقی داشته باشد .

   همانطور که در دروس قبل مکرراً عنوان شد ، مهمترين هدف خدا از آفرينش انسان ، داشتن مصاحبت و رابطه ای نزديک با خالق خود بود .

دردعای مسيحی هم شخص با خدا صحبت می کند و هم در شرايطی قرار می گيرد که خدا با او سخن بگويد .

   به زبان ساده بگوييم که اگر ما در دعا با خدا ارتباط برقرار نکنيم ، دعا نکرده ايم ! چرا که ميزان دعای پر ثمر ما بستگی به اين دارد که ، چقدر توانسته ايم با خدا مصاحبت و مشارکت برقرار کنيم .

در مورد دعای مسيحی بايد گفت : که ما در دعا با يک موجود ناشناخته و اسرارآميز و دور از دسترس ارتباط نداريم ، بلکه با خدائی مشارکت داريم که خود را توسط کتابمقدس و عيسی مسيح آشکار کرده .

دعای مسيحی يعنی اول يوحنا 1 : 3 ( شراکت ما با پدر و پسرس عيسی مسيح است ) و اين قشنگترين معنی دعا است .

   آنانی که به اشتباه به مقدسين زمينی متوسل می شوند بدانند که ما بدون واسطه بحضور خدا می رويم و تنها ميان ما و خدا يک نام وجود دارد آنهم نام  عيسی مسيح است که بواسطه خون آن می توانيم با دليری و بدون ترس در حضور پدر آسمانی حاضر شويم . ( 1 . تيموتاوس 2 : 5 )

      مسيح در انجيل می گويد :

آنچه بنام من از پدر بطلبيد ، پدر به شما عطا خواهد کرد .

 اما اين بدين معنی نيست که هر چه ما می خواهيم بگوئيم و در آخرش هم نام عيسی مسيح را عنوان کنيم  بلکه دعای در نام مسيح مفهومی بالاتر از اينها دارد .

 • دعای در نام عيسی مسيح يعنی دعا مطابق با ميل عيسی مسيح ، دعا با همانگی عيسی مسيح، دعا مطابق خواست عيسی مسيح .
 • يعنی ما درخواستی را  از خدای پدر بکنيم که مسيح زيرا آنرا امضاء کرده باشد ، نه اينکه فقط نام مسيح را بر زبان بياوريم .

    دعای در نام مسيح عيسی است قدرت و اعتباربسيار دارد و  باعث می شود که دعای ما  نزد پدر آسمانی شنيده شود .  ( يوحنا 16 : 24 )

توجه شما را به اين نکته جلب می کنم که :

     شناخت کسی که به درگاه او دعا می کنيم بسيار مهم تر از چگونگی دعا کردن و محل آن است .

پيش از آنکه دعای خود را شروع کنيم بايد بدانيم که می خواهيم با خدائی که در عيسی مسيح پدر ما شده است ، مشارکت و مصاحبت داشته باشيم . بطوريکه هرچه بيشتر با او وقت بگذاريم و بيشتر او را بشناسيم متقابلاً او بيشتر خود را بر ما آشکار کرده و می شناساند .

در عوام ضرب المثلی است که می گويند کمال همنشين در من اثر کرد و گرنه من همان  ……..

براستی هدف خدا از داشتن مشارکت و مصاحبت با او اين است که ما را هر چه بيشتر به شباهت پسرش عيسی مسيح در آورد . ( روميان 8 : 29 ) ( 2 . قرنتيان 3 : 18 )

 • دعای ما جواب به دعوتی است ، که خدا از ما کرده .

    خيلی جالب است که بدانيم بيشتر از آنکه ما مشتاق اين باشيم که با خدا مصاحبت داشته باشيم ، او مشتاق اين است که با ما در يک مصاحبت ومشارکت صميمی قرار گيرد .

در تمام کتابمقدس شاهد آن هستيم که خدا به طُرُق مختلف در پی آن است تا بزرگترين مانع يعنی گناه را از ميان بردارد و مجدداً مشارکت از دست رفته را با انسان برقرار سازد .

     مرگ و کفاره عيسی مسيح بر صليب نقطه اوج محبت خدا و تنها راه حلی بود که بجهت برقراری ارتباط مجدد با انسان است . تا ما بتوانيم بدون ترس بحضور خدا رفته و روی او را بطلبيم .

( عبرانيان 10 : 19 – 20 )

     انجيل می گويد تنها خون مسيح است بجهت کفاره گناهان ما که می تواند ما را در حضور خدا

بی گناه بحساب آورد . او تنها دريست که توسط او می توانيم با خدا وارد يک مشارکت و مصاحبت عميق شده و به حضور او برويم .  ( 1 . قرنتيان 1 : 9 ) ( 1 . تيموتاوس 2 : 5 )

هيچکس جز بوسيله او نزد پدر نمی آيد . ( يوحنا 14 : 6 )

هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودانی يافته و در يک مصاحبت جديد با خدای پدر وارد خواهد شد . تا آنچه را در نام پسر بطلبد از پدر دريافت کند .

 • ضرورت و اهميت دعا

کتابمقدس در مورد ضرورت و اهميت دعا تأکيد زيادی دارد .

1 – دعا در واقع يکی از مهمترين طُرُق شناخت خدا و عيسی مسيح است .

2 – دعا مهمترين طريق شناخت اراده خدا در مورد زندگی خودمان است .

   ما بعنوان يک مسيحی بايد بدنبال اين باشيم که همواره اراده خدا را بجا آوريم و برای درک بهتر اراده خدا دو طريق عالی را در پيش رو داريم .

يکی مطالعه کتابمقدس و ديگری دعا و مشارکت مستقيم با خداست . ( مزمور 119 : 9 و 105  )

3 – دعا وسيله ای برای شناخت خودمان است .

چون درعا و حضور خداست که افکار پنهان و زوايای تاريک شخصيتمان بر ما آشکار می شود .

کتابمقدس خدا را نهان بين و تفحص گر قلبها معرفی می کند . بطوريکه انــسان را از افــکارش آگاه

 می سازد و ما را هر چه بيشتر به خودمان می شناساند . ( روميان 8 : 27 )

4 – دعا همچنين وسيله ای برای عملی ساختن اراده خدا بر زمين است .

  دعا وسيله ای است که توسط آن فرزندان خدا ، انجام ارداده خدا را می طلبند . بنابراين مسيح خداوند در دعای ربانی به ما تعليم می دهد که آمدن ملکوت خدا وانجام ارداه خدا را بر زمين بطلبيم .        (متی 6 : 10 )

5 – دعا يک قانون روحانی است که خدا برای برقراری مصاحبت و مشارکت با ما مهيا نموده است .

در انجيل آمده خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی نفس و تمامی قدرت خود عبادت نما . ( لوقا 10 : 27 ) در واقع دعا و پرستش و شکرگزاری ما ابراز محبتی است که نسبت به خدا عنوان می کنيم .

6 – دعا ما را تجهيز می کند تا در برابر وسوسه ها و حمله های شيطان دوام آورده و پيروز شويم .

      ( افسسيان 6 : 17 – 18 ) چرا که ما در مسيح قدرت و اقتدار انجام هر کاری را داريم و تاثير دعا باعث تقويت ايمان و پيروز شدن ما در مقابل وسوسه های شيطان می شود .

خدای ما خدای قادر مطلق است و هر آنچه را که می خواهد بجا می آورد . اما او در حکمت و مشيّت خود بر آن ديد تا فرزندان خود را در انجام و تحقق اراده خودش شريک کند . ( اشعيا 46 : 9 – 12 )

در نتيجه

دعای فرزندان خدا نقش مهمی در درک اراده خدا و تحقق يافتن آن در زندگی خودشان و کليسا و جهان دارد .

هر ايماندار خوانده شده است تا به همکار خدا تبديل شود .

بهمين دليل است که کلام خدا تأکيد بسياری در جديّت دعا می کند .

 به همين منظور به آيات زير توجه کنيد .

 • می بايد هميشه دعا کرد و کاهلی نورزيد . ( لوقا 18 : 1 )
 • با دعا و التماس تمام ، هر وقت در روح دعا کنيد . ( افسسيان 6 : 18 )
 • در هر چيز با دعا و شکرگزاری مسألت خود را به خدا عرض کنيد . ( فيليپيان 4 : 6 )
 • هميشه دعا کنيد . ( 1 . تسالونيکيان 5 : 17 )
 • از من بطلبيد…. ، …. دررا بکوبيد …… ، تا بجوئيد . ( متی 7 : 7 – 8 )
 • دعا باعث خشنودی خدا می شود . ( امثال 15 : 8 )
 • دعا عاملی برای دريافت وعده های خدا ( عبرانيان 4 : 16 ) چرا که بيش از 3000 وعده وجود دارد و تنها در حضور خداست که می توان وارث آنها شد . ( 2 . پطرس 1 : 3 – 4 )

 

 

 

 • محتوای دعا

همانگونه که گفته شد دعا ، مشارکت و مصاحبت صميمانه ما با خداست . و آنچه را که ما در قلب خود داريم بحضور خدا می آوريم .

     خدا از ما می خواهد که صادقانه و صميمانه هر چه را که در قلب و فکر خود داريم بحضور او بياوريم و رابطه ای دور از ظاهر سازی ، با او داشته باشيم .

اصولاً محتوای دعا از بخشهای متفاوتی تشکيل شده . هر چند که نمی توان مرز و ترتيب مشخصی را ميان آنها قائل شد . چرا که در بسياری از موارد پس از اينکه دعای صميمی شروع شود ، روح القدس اين روال را تغيير داده و دعای ما را در مسيری می برد که خود هدايت می کند . بطوريکه کنترل دعا کاملاً در دست روح القدس قرار خواهد گرفت . و آنچه را که ما نمی توانيم در دعا عنوان کنيم روح خدا از ناله های دل ما نزد خدا شفاعت خواهد نمود . ( روميان 8 : 26 – 27 )

اما ترتيب عموی دعا می تواند به اين شکل باشد .

1 – شکرگزاری

ابتدای دعای مسيحی با حمد و پرستش و شکر گزاری آغاز می شود . هر شخص واقع بين دلائل زيادی برای شکرگذاری دارد . کلام خدا ما را تشويق می کند که در هر شرايطی خدا را شکر کنيم .

شکر گذاری برای برکات مخصوص جواب دعاها و حتی برای مسائل و مشکلات موجود در زندگی .

( افسسيان 5 : 20 )

2 – تفتيش درونی

     قبل از اينکه بخواهيم دعای خود را بحضور خداوند عنوان کنيم لازم که بزرگترين عامل و مانعی که باعث می شود تا خداوند دعای ما را نشنود از ميان برداشته شود  . ( يعنی گناه )

تفتيش و تقديس شدن يکی از مهمترين قدمهای لازم برای بحضور خــداوند رفتن است . چــرا که اگر خود را در حضور خدا تفتيش نکنيم مطمعناً خداوند دعای ما را نخواهد شنيد .

اشعيا 59 : 1 – 2

کلام خدا می گويد که اگر ناراستی و گناهی اعتراف نشده در زندگی و قلبمان وجود داشته باشد ، دعای ما شنيده نمی شود و مشارکت ما با خدا برقرار نمی شود . اما اگر به گناهان خود اعتراف کنيم ، او امين و عادل است تا ما را از هر ناراستی پاک سازد . ( 1 . يوحنا 1 : 9 )

3 – شفاعت کردن برای ديگران

اصولاً بخشی از دعای هر شخص مسيحی مسئول ، شفاعت يا دعا کردن برای رفع نيازها و مشکلات يا نجات يافتن ديگران است .

   در واقع ميزان وقتی که ما صرف دعا کردن برای ديگران می کنيم نشانگر ميزان رشد و بلوغ روحانی ماست .  زيرا نشان می دهد که چقدر از خودمان آزاد شده و همچون مسيح به فکر ديگران هستيم .

درکتابمقدس برای ما مسيحيان دعا نکردن يک گناه محسوب می شود بطوريکه در(1 . سموئيل 12 : 23 ) آمده : حاشا از من که به خداوند گناه ورزيده و از دعا کردن برای شما غفلت نمايم  .

4  – دعا جهت رفع نيازهای شخصی

      در اين خصوص احتياج زيادی به توضيح نيست چرا که همه ما با وجود مشکلات زياد در زندگی تجربه بسياری در دعا برای رفع مشکلات خود داريم .

 اما در اين خصوص  لازم به ذکر است که يک شخص مسيحی بايد طوری دعا کند که :

تقاضای دعای او گناه آلود نباشد . مثلاً تقاضای مرگ برای خود يا ديگران نکند  …… موفقيت در دزدی  موفقيت در شرط بندی و قمار ، يا دعا کنند که دروغ شان را ديگران باور کنند .

بلکه در راستی کامل و همراه با شکرگزاری نيازهای خود را بحضور خداوند بياوريم . ( فيليپيان 4 : 6 )

5 – طلبيدن روی خداوند

علاوه بر همه مواردی که در دعا از طرف ما بسوی خدا انجام می شود ، بايد سهمی را طلب کنيم تا روی خدا را بطلبيم .

کلام خدا می گويد : خداوند و قوت او را بطلبيد . روی او را پيوسته طالب باشيد .

( مزمور 27 : 8  و 105 : 4 )

شايد بتوان گفت عالی ترين قسمت دعای ما  پس از حمد و دعا  ، طلبيدن اراده اوست .

اصولاً درک ما انسانها از بحضور خدا رفتن اين است که فقط برای رفع مشکلات و نيازهايمان دعا بکنيم

اما هيچگاه طالب نبوده و ياد نگرفته ايم که در دعا منتظر بمانيم تا ببينيم که خدا برای زندگی ما چه نقشه ای دارد .

کلام خدا ما تشويق می کند  که به خدا نزديک شويم تا او نيز به ما نزديک شود . ( يعقوب 4 : 7 )

چراکه خدا مايل است تا دريک مصاحبت و مشارکت صميمی خود را بر ما نزديک سازد .

 ( مزمور145 : 18 )

 • زمان رازگاهان برای دعای انفرادی

هر ايماندار می تواند در هر لحظه با پدر آسمانی خود سخن بگويد و از حـضور او لــذت بــبرد امــا ضروريست که هر کدام از ما در روز مدت زمان مشخصی را برای مشارکت و مصاحبت با پدر آسمانی اختصاص دهيم .

بعضی از اشخاص ممکن است برنامه زندگی شان آنقدر پُر باشد که نتوانند زمان مشخصی را به دعا اختصاص دهند .

اما دعا در زندگی يک ايماندار آنقدر اهميت دارد که بايد برنامه روزانه تان را بر اساس وقتی که برای دعا اختصاص می دهيد تنظيم کنيد نه اينکه وقت دعا بر اساس برنامه روزانه تنظيم گردد .

در واقع زمانی را که شما صرف مشارکت و مصاحبت با پدر آسمانی در دعا می کنيد حکم تغذيه شدن حيات روحانی تان دارد .

همانگونه که انسان اگر از غذا محروم شود دچار سوء تغذيه و صدمات جدی می شود . محروم ماندن يک ايماندار از دعا می تواند حيات روحانی او را دچار صدمات جدّی کند .

زمان دعا

      اصولاً صبح و آغاز روز بهترين زمان برای دعای شخصی يا رازگاهان می باشد .( مزمور 5 : 3 )

 زيرا در آغاز فعاليتهای روزانه تان می توانيد تمام روزتان را به دست خداوند بسپاريد و روز خود را تقديس کرده و با قوتی که در دعا از خدا بدست می آوريد روز را شروع کنيد .

مکان دعا

برای دعا کردن بهتر است مکانی خلوت را انتخاب کنيد که حضور ديگران يا سر و صداهای مزاحم تمرکز شما در دعا نشود و همچنين جائی نباشد که پُر از تصويرها يا عکسهايي باشد که حواس شما را از تمرکز در دعا منحرف سازد .

عيسی مسيح ما را تشويق به دعای در خلوت و در مکانی دور از انظار مردم می کند . ( متی 6 : 6 )

عده ای از ايمانداران علاوه بر دعای صبگاهی مدت زمانی را نيز در پايان شب به دعا و مطالعه کلام خدا اختصاص می دهند و در اين دعا نيز برکات بسياری را دريافت می دارند .از جمله خواب آرامی

را می توان  تجربه کرد .

 

 • چگونگی و حالت ما در دعا

    و در خصوص چگونگی و حالت ما در دعا کلام خدا حالت خاصی را به ما تحميل نمی کند بلکه ما را به آزادی در دعا می خواند . ممکن است کسی همچون دانيال 6 : 11 زانو زده و دعا کند . به نشانه فـروتنی در حضور خداوند است . و يا  با برافراشتن دستها دعا کنند . ( 1. تيموتاوس 2 : 8 )

مهم نيست که چه حالتی در دعا داريم بلکه مهم روح دعاست که بايد بر ما حاکم شود و آنرا در خود تقويت کنيم .

 

 • خواندن کلام در رازگاهان

همانطور که گفته شد مصاحبت و مشارکت ما با خدا يک مصاحبت دوطرفه است بدين معنی که ما در دعا با خدا صحبت می کنيم . اما لازم است که در دعا فرصتی را به خدا بدهيم تا او بطورمستقيم با ما صحبت کند . اصولاً روش معمول صحبت کردن خدا با ما توسط مطالعه کلام او در رازگاهان و يا در طول روز است . ( يوحنا 15 : 7 )

در خصوص چگونگی مطالعه کتابمقدس لازم است که توضيحات زير را در نظر گرفته و رعايت کنيد تا بتوانيد کلام او را درک کرده و پيغامی را که خدا برای شما دارد ، کشف نمائيد .

الف ) کلام خدا را با اين هدف بخوانيم  :

طبق دوم تيموتاوس 3 : 16 – 17 کلام خدا به ما داده شده بجهت :

 • تعليم : يعنی بعد از مطالعه بايد افکار ما مطابق کلام خدا تبديل شود . ( روميان 12 : 2 )
 • تنبيه : کلام خدا قدرت دارد که بعد از مطالعه ،گناهان شخصی زندگی مان را به ما نشان دهد تا بتوانيم از آنها توبه کرده و آزاد شويم .
 • اصلاح : يعنی بعد از مطالعه نه فقط افکار ما تغيير می يابد و از گناهان توبه می کنيم ، بلکه رفتار ما نيز بايد تغيير يابد .
 • تربيت در عدالت : يعنی اينکه خود را مطابق فرهنگ کتابمقدس تربيت کرده و از اخلاق مسيحی پيروی کنيم نه آنگونه که اطرافيان يا دنيای بی ايمان از ما انتظار دارند .
 • جهت هر عمل نيکو آراسته : يعنی با آمادگی کامل خود را برای خدمت خداوند آماده سازيد .

ب ) طرز مقابله شدن با کلام خدا

 • کلام را با دعا شروع کنيد . ( مزمور 119 : 18 )
 • با صداقت و بدون هيچ تعصب و دوروئی با آن روبرو شويد . ( 2 . قرنتيان 3 : 14 و 18 )
 • با اطمينان و ايمان آنرا بخوانيد وبه وعده های آن يقين داشته باشيد چرا که بدون ايمان اين کلام به شما سودی نخواهد رساند . ( عبرانيان 4 : 2 )
 • با اين هدف کلام را بخوانيد که اگر کلام خدا با قلب شما صحبت کرد آنرا بپذيريد و از آن اطاعت و پيروی کنيد . ( يعقوب 1 : 21 _ 25 )
 • مطالعه ما بايد مرتب و منظم باشد يعنی يک قسمت را انتخاب کرده و از ابتدا شروع به مطالعه نمائيم ، نه اينکه کتاب را به منظور استخاره يا چون روش فال حافظ باز کرده و بخوانيد ، چرا که اين روش اهانت بزرگی به خدا و کلام زنده اوست .

 

 

ج ) قدمائی جهت درک بهتر کلام خدا

 

در هنگام مطالعه هر قسمت کتابمقدس از خود بپرسيد : آيا ………….

1 – فرمانی از خداوند در اين قسمت است که بايد از آن اطاعت کنم .

2 – وعده ای از کلام خدا است که با ايمان بايد آنرا دريافت نمايم . يا شرطی برای دريافت آن وعده وجود دارد  که با انجام آن بتوانم صاحب آن وعده ها شوم .

3 – گناهی که بايد آنرا ترک کنم يا اشتباهی که بايد از آن دوری نمايم .

4 – دعائی است که بتوانم از آن استفاده کنم ، يا موضوعی که خداوند را بخاطر آن تمجيد نمايم .

5 – تعليمی درباره خدای پدر يا عيسی خداوند يا روح القدس در اين قسمت وجود دارد  .

6 – الگوي نيکوئی در اين قسمت است که بتوانم از آن ايده گرفته و پيروی کنم .

 • تاثير دعای متحد يا دستجمعی

     علاوه بر دعای خصوصی و انفرادی ، مواقعی هست که ايمانداران برای حل مشکلی خاص يا رفع نيازهای کليسائی با هم متحد شده و دعا می کنند .

در کتابمقدس بارها مشاهده می شود که قوم خدا برای اجابت دعايي خاص يا رفع نيازی يا اعتراف به گناهان ، در حضور خداوند جمع می شدند و با هم دعا می کردند .

 ( نحميا 9 : 1 – 4 ) ( اعمال 12 : 13 )

خداوند می فرمايد هرگاه دو نفر از شما در زمين درباره هرچيز متفقاً دعا کنند ، هر آينه از جانب پدر من که در آسمان است برای ايشان کرده خواهد شد . ( متی 18 : 19 )

يک ايماندار به مسيح علاوه بر دعاهای انفرادی بايد در شرايط مختلف با ايمانداران ديگر متحد شده و دعا کند چرا که دعای متحد قوت بسيار دارد و خداوند ما وعده داده که آنچه ايمانداران در مورد آن متحد شوند ، برای آنان کرده خواهد شد .

اتحاد قوم خدا در زمان مشکلات و بحرانها باعث تقويت ايمان آنها و تقويت حس همدلی و يگانگی آنها بعنوان بدن مسيح می شود و باعث می گردد تا دستان خداوند بجهت ياری ايشان دراز شود .

 ( اعمال 4 : 23 : 32 )

    همچنين در خانواده ها بجز دعای انــفرادی لازم است وقــتی را به دعای دستجمعی در خــانواده اختصاص دهند . خصوصاً دعای متحد زنان و شوهران می تواند نقش مهمی را در تقويت ايمان آنان و محکم شدن زندگی زناشويي ايشان داشته باشد .

همچنين حضور فرزندان در دعای خانوادگی می تواند باعث شناخت روزافزون خدا برای ايشان و رشد روحانی آنها گردد .

 • برای اينکه دعاهايمان مستجاب شود چه شرايطی لازم است ؟

1 – قلب پاک شده :

و شرط آن اين است که با فروتنی و توبه صورت گيرد . ( 2 . تواريخ 7 : 14 – 15)

کلام خدا تعليم داده و اطمينان می دهد که (( اگر کسی گناهی کند شفيعی داريم نزد پدر يعنی عيسی مسيح عادل . ( 1 . يوحنا 2 : 1 )

پس اگر ناراستی يا گناهی در شما هست آنرا بحضور خدا اعتراف کنيد و از او بخواهيد تا بخاطر کاری که در مسيح بر روی صليب برای شما انجام داده ، شما را ببخشد .

       لازم به ذکر است در صورتي که پس از توبه و اعتراف به گناه و تفتيش زياد مشکلی را نمی بينيد ،

اما  با اين وجود احساس گناه می کنيد ، بايد گفت که اين فکر و احساس می تواند از خـــدا نباشد . و برای حل مشکل بهتر است که در مورد صليب مسيح و آن نجاتی را که تنها بواسطه فــيض و بــخشش رايگان او بدست آورده ايم فکر کنيد . و بدانيد که می توانيد با دليری ، تنها بواسطه خــــون مـسيح در حضور خداند حاضر شويد . ( عبرانيان 10 : 10 و 19 )

    چرا که احساس گناه شما می تواند ريشه در مسائل مختلفی داشته باشد و در صورت رفع نشدن آن حتماً با خادمين  در اين خصوص مشورت کنيد .

2 – رابطه ما با ديگران نقش مهمی را در اجابت شدن و يا نشدن دعاهای ما دارد .

اگر قلب خواهر يا برادری را شکسته ايد يا حق او را ضايع کرده ايد يا در خصوص آن غيبت يا تهمتی روا داشته ايد ، اول بايد مشکل خود را با او حل کنيد و بعد به دعا کردن ادامه دهيد .

 ( متی 5 : 23 – 24 )

همچنين اگر رابطه شوهران با زنانشان ناشايست و نامحترمانه باشد و مشکلات جدی در اين رابطه وجود داشته باشد ، دعاهای آنها پاسخ داده نخواهد شد . ( 1 . پطرس 3 : 7 )

همچنين اگر کسی نسبت به شما مرتکب خطائی شده باشد ، بايد او را ببخشيد تا پدر آسمانی شما نيز خطايای شما را ببخشد . ( مرقس 11 : 25 )

عدم بخشيدن خطايای ديگران می تواند مانع بزرگی جهت نشنيده شدن دعای شما نزد خدا گردد .

3 – هر چقدر با حقايق اساسی کتابمقدس آشنائی بيشتری داشته باشيد ، بهتر می دانيد که چطور در مورد مسائل مختلف دعا کنيد .

 

مطالعه دائمی کلام خدا همچون چراغی است برای پاهای ما و نوری است برای راههای ما . بدين معنی که مطالعه کلام خدا اين قدرت درک را به ما عطا می کند تا بدانيم چه چيز را در دعا بايد بخواهيم و چه را نخواهيم ، چگونه دعا کنيم و محتوای دعای ما چه بايد باشد و غيره …….

4 – در دعاهايتان و هر نيازی که بحضور خدا می آوريد بايد اين نکته را مَــد نظر داشته باشيد که در نهايت نه اراده ما ، بلکه اراده خدا انجام شود .

 

      طلبيدن اراده خدا در هر چيز بايد اصل حاکم بر دعاهايمان باشد و هنگاميکه احــساس می کنيد که خواستن آن چيز مطابق با اصول کتابمقدس يا اراده خدا نيست از طلبيدن آن چيز خود داری کنيد و قبل از هر چيز اراده او را بطلبيد تا او بر طبق وعده اش تمامی نيازهای شما را برطرف کند . ( متی 6 : 33 )

5 – دعا بايد از ابتدا با نام مسيح شروع شود و با نام او تمام شود چرا که فقط بنا بر نــيکوئی مــسيح است کــه می توانيم بحضور پدر آسمانی  بيائيم . ( يوحنا 16 : 24 )

 

در انتها لازم است که متذکر شوم ، همانگونه که با خواندن کتابی در مورد شنا نمی توان شناگر خوبی شد . خواندن بهترين کتابها و جزوات در مورد دعا نيز نمی تواند دعا کردن را به ما بياموزد . و تــنها با دعــا کردن و وارد شدن در يک مصاحبت و گفتگوی صميمانه با خداست که می توان دعا کردن را آموخت .

باشد که خداوند فيض دهد و از ما مردان و زنان دعا بسازد تا در حضور خدای پدر و بواسطه نام پسر و تحت هدايت روح القدس دعای پر ثمری را برای ستايش و جلال عيسی مسيح داشته باشيم .

( آمين )

 

 

 

 

 

سوالات مربوط به درس اهميت دعا و کلام در رازگاهان

 

1 – دعا را به چند مرحله ميتوان تقسيم کرد ؟

2 – ضرورت و اهميت دعـا کردن را عـنوان کنيد .

3 –   بـهترين وقت برای رازگــاهان کی و کجاست ؟

4 – چه مواردی را در هنگام مطالعه کلام خدا ، لازم است که رعايت کنيم ؟

5 – چه موانعی برای مستجاب شدن دعا می تواند وجود داشته باشد ؟

6 – طبق دوم تيموتاوس 3 : 16 – 17 هدفهای مطالعه کلام خدا را جدا گانه بيان کنيد .

7 – چـرا کلام خدا بجز دعای انفرادی ما را به دعای دستجمعی و متحد دعوت می کند ؟

8 – تعريف دعا در مسيحيت چيست ؟ لطفاً آيه ای را که گويای اين تعريف باشد ارائه دهيد  .

آيات حفظی :

( يوحنا 16 : 24 )      ( 2 . قرنتيان 3 : 17 )      ( متی 6 : 33 )       ( مرقس 11 : 25 )

( مزمور145 : 18 )  ( متی 7 : 7 – 8 )  ( افسسيان 5 : 20 )   ( 2 . تواريخ 7 : 14 – 15)

اهميت دعا و کلام در رازگاهان