lesson-13-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس سیزدهم )

اطمينان نجات

مقدمه

اصولاً يکی از دروس بعد از مطالعه مبحث گناه و ايمان و توبه ، نجات و اطمينان به نجات است .

اگر شما از مردمی که از مذاهب مختلف هستند سوال کنيد که آيا شما آموزه ای بنام نجات داريد ؟

بسياری از ايشان هنوز نمی دانند که بايد از چه نجات پيدا کنند .

وقتی از ايشان می پرسيد که آيا شما به زندگی پس از مرگ ايمان داريد عدۀ بسياری می گويند که بلی !

و عدۀ کمی می گويند خير !

اما اگر از آن گروهی که به زندگی بعد از مرگ ايمان دارند بپرسيد که به داوری الهی ايمان داريد ؟

عدۀ کمی می گويند بلی !  و عدۀ بسياری می گويند خير ! چرا که بر اين باورند که روح انسان بعد از مردن سرگردان می ماند تا در جسم ديگری متولد گردد , از جمله در ميان بوديسمها )

اما اگر از آن گروهی که به داوری ايمان دارند بپرسيد که بعد از مرگ زندگی را کجا سپری خواهيد کرد ؟

عده کمی می گويند ما نجات داريم و ايمان داريم که زندگی ابدی را در ملکوت خدا يا بهشت او سپری خواهيم کرد ! و عده بسياری می گويند که ما از کجا بدانيم که تکليف ما چه می شود !

اگر اعمال نيکو و ثواب آميز انجام داده باشيم ، شايد که خدا ما را به بهشت بفرستد و در غير اينصورت

به جهنم !

اما مسيحيت چه می گويد ؟

نجات چيست ؟

انسان از چه چيز بايد نجات پيدا کند ؟

چگونه می شود به نجات خود اطمينان داشت ؟

در اين درس خواهيم کوشيد تا به بررسی اين مبحث مهم بپردازيم .

 • وضعيت انسان پس از گناه

   خدای کتابمقدس خود را خدای نجات دهنده معرفی می کند .( اشعيا 43 : 11 )

از همان ابتدا و بلافاصله پس از سقوط انسان در باغ عدن ، خداوند وعده نجات را به انسان می دهد .

( پيدايش 3 : 15 )

و با مـطالعه دقـيق کـتب عـهد عتيق شما می توانيد  وعده نجات خداوند  را  از  زمانيکه انسان گناه کرد، تا زمانيکه نقشه نجات خود را بر زمين عملی نمود ، مشاهده کنيد .

 خيلی جالب است که خداوند  قدم به قدم  جزئيات اين نجات عظيم را بواسطه انبيايش بر انسان آشکار می سازد .

خدا همچنين پيوسته انبيايش را در عهد عتيق می فرستد تا گناهان و خطايای ايشا نرا به آنها يادآوری کنند و آنها را بسوی توبه و اطاعت از خدا بخوانند .

خدا همچنين وعده می دهد که همه کرانه های زمين نجات او را خواهند ديد و نجات او محدود به قوم اسرائيل نخواهد بود . ( اشعيا 45 : 22  و 52 : 10 )

پس از آن همواره در کتابمقدس شاهد عملکرد خدا جهت رهائی انسان هستيم .

آن وضعيت مصيبت باری که در نتيجه ارتکاب گناه و در نهايت جدائی ابدی از خدا شد .

زيرا که همه گناه کرده اند و هيچکس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که انتظار دارد نرسيده است

( روميان  3: 23 )

هرچند که بسياری از انسانها فکر می کنند که با انجام اعمال نيکو می توانند خود را از داوری خدا نجات

دهند .

اما کلام خدا می گويد که اعمال نيکوی ما مانند لته کثيف است و برای نجات ما هيچ سودی ندارد .

( اشعيا 64 : 6 )

عده ديگری فکر می کنند که با انجام احکام الهی که در شريعت آمده و در عهد عتيق ثبت شده ، می توانند اشخاص عادلی باشند ، اما اين طريق نيز برای نجات بی ثمر است . ( غلاطيان 2 : 16 و 3 : 11 )

نتيجه اينکه انسانها با خواست و اعمال خود نمی توانند نجات يابند . ( روميان 9 : 16 )

بلکه نجات انسان تنها و تنها توسط فيض و رحمت الهی ميسر می شود . ( افسسيان 2 : 8 – 9 )

( تيطس 3 : 4 – 7 )

 • نقشه نجات خدا

اما از آنجائيکه خـداونـد از  ازل انسان را دوست  داشت  و انسان مـحبوب دل خـداوند  بود ، هنگاميکه انسان به گناه آلوده شد ، بـرای اينکه اين مشکل عـظيم انـسان ( يعنی گـناه او  و جدائـی ايـشان را از خود ) حل کند ،  يک فـديـه  يا جريمه  يا  بـازخـريـد  يا  قـربـانـی  را مهيا  نمود .

 • جريمه يا فديه يا  بازخريد يا قربانی  چيست ؟

معنی لغوی  واژه کفاره به معنای پوشاندن است .

بدين معنی که هنگاميکه خون قربانی بجای گناهان شخصی ريخته می شود ، اين خون گناهان فرد را

می پوشاند تا غضب الهی بر آن فرد نيايد .

از آنجائيکه گناه انسان سبب شد که جان  او هلاک شود ، خداوند لازم  ديد که برای با زخريد اين جان  و  پرداخت جريمه هلاکت  جان او ، يک  جان  ديگری  را  تحت شرايطی خاص  قربانی کند .

به همين سبب خداوند در لاويان  17: 11  می فرمايد :  ( من جـان را کـه در خـون اوست بـرای شما مهيا ساختم تا کفاره نجات جانهای  شما  باشد . )

اما همانگونه که در درسهای قبلی خوانديد انجام مراسم قـربـانی در عهد عتيق سايه ای بود از آن قربانی کاملی که روزی بايد ظاهر می شد و يکبار  برای هميشه گناهان تمامی بشر را کفاره می کرد .

خـداوند به انسان گناهکار اين مراسم را داده بود تا با ايـمان  بـه آن نجات  دهنده اصلی  و انتظار آمدن خود خداوند ، عـادل شمرده شوند .

در واقع قوم خدا منتظر بودند تا نجات خداوند را ببينند ، چرا که نسبت به وعده های خداوند آگاهی  و  شناخت داشتند .

در مزمور  50: 8- 9 و 23   می گويد : ( ای قـوم من به سخنان من گوش دهيد ، زيـرا من خدای شما هستم . در باره قربانيهايتان شما را سرزنش نمی کنم ، زيرا آنها را به من تقديم می کنيد . من طالب

گوساله ها  و بزهای شما نيستم ، بلکه قربانی شايسته من آنست که از من سپاسگزار باشيد و مرا ستايش کنيد . و هر کس چنين کند راه نجات را به  ايشان نشان خواهم داد .)

به همين دليل کلام خدا  در  روميان  5: 18   می فرمايد :  ( با اينکه گناه آدم برای همه بشر  مـوت را به همراه آورد ، امـا بـواسطه آن کارنيکوئی که عيسی مسيح  بر صليب انجام داد ، همه می توانند ازمحکوميت موت رهائی  يابند  و ايشان حيات جاويد يابند. )

کلام خدا در رسا له کولسيان  2: 14- 15  می گويد : (خدا سند  محکوميت  شما  که حاکی از گناهان ما بود را محو ساخت ، و نا مـه اعمال ما را به حساب  او  گذاشت  و  شما  بوسيله او از تمامی گناهان خود پاک شده ايد . )

 و در افسسيان 2: 4- 5  می گويد : اما خدا که لطف و رحمتش بيش از حد تصور ماست ، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زيرا ما که بسبب کناهانمان روحأ می بايست  می مرديم و تا ابد دور از خدا بسر می برديم ،  درعـيسی مـسيح زنده گردانيد . و ما صـرفأ بر اثر لطف وفيض خداست که نجات پيدا کرده ايم .

اين عمل خدا ، عملی قضائی محسوب می شود که توسط آن به فيض او مجاناً گناهان ما آمرزيده می شود

و اين امر توسط فديه مسيح بر صليب ميسر می شود . ( روميان 3 : 24 )

همانطور که در درس تولد تازه خوانديم خدا در فديه مسيح نه فقط گناهان ما را می بخشد بلکه به ما طبيعت نوينی عطا می کند .

و خدا بعد از نجات طبيعت کهنه ما را اصلاح نمی کند بلکه طبيعت تازه ای را به ما هديه می دهد تا با آن بتوانيم از خدا اطاعت کنيم . ( افسسيان 4 : 22 – 24 )

 • عکس العمل انسان گناهکار در مقابل نجات خدا چيست ؟

گر چه نجات انسان عملی است که خدا برای ما توسط مرگ عيسی مسيح بر صليب انجام داد ، اما لازم است که ما به اين نجات ايمان داشته و به آن اتکا کنيم .

و نبايد فراموش کنيم که نجات ما بر حسب اعمال و به لياقت و شايستگی ما نيست که شامل حال ما می شود بلکه هديه خداست برای هرکه به عيسی مسيح ايمان آورد .

بهمين دليل است که پولس می گويد که نجات و تمامی برکات آن ، محض فيض و بوسيله ايمان حاصل می شود . ( افسسيان 2 : 8 )

 • چگونه به نجات خود اطمينان داشته باشيم ؟

ما سه منبع داريم که می تواند سرچشمه اعتماد ما نسبت به نجات باشد .

1 ) کلام خدا                        2 ) روح القدس                       3 ) تغيير زندگی

که مورد اول را در اين درس توضيح داده و موارد ديگر را در درسهای آينده توضيح خواهم داد .

همانطور که در دروس گذشته خوانديد ، يکی از مفاهيم ايمان اعتماد و اطمينان داشتن به وعده های خداوند در کتابمقدس است .

در اول يوحنا 5 : 13 می خوانيم که :  اينرا نوشتم تا شما که به پسر خدا ايمان داريد ، بدانيد که از حيات جاويدان برخورداريد .

و خدای ما نسبت به وعده هائی که داده امين و وفادار است و هيچگاه دروغ نمی گويد . ( تيطس 1: 2 )

و طبق عبرانيان 11 : 6 ، بدون ايمان هيچکس نمی تواند خدا را خشنود کند .

و بارها در کتابمقدس اين اطمينان به شخص داده شده که اگر در مسيح هستی و مسيح در تو ، نجات داری

و خيلی جالب است که کلام خدا با اطمينان می گويد که از هم اکنون اطمينان داشته باش که نجات داری .

همانگونه که اطمينان می دهد به آنانی که مسيح را ندارند که از هم اکنون بر آنها حکم خواهد شد .

( يوحنا 3 : 18 )

 • بوسيله ايمان ، مسيح وارد قلب و زندگی ما می شود . ( مکاشفه 3 : 20 )
 • بوسيله ايمان بی گناه محسوب می شويم . ( روميان 3 : 27 – 28 ) ( غلاطيان 2 : 15 – 16 )
 • توسط ايمان مقدس می شويم . ( اعمال رسولان 26 : 18 ) ( غلاطيان 3 : 1 – 5 )
 • توسط ايمان در خانواده الهی متولد می شويم . ( يوحنا 1 : 12 – 13 )
 • اهميت داشتن اطمينان به نجات

الف ) خدا می خواهد اين اطمينان را به فرزندانش بدهد .( اول يوحنا 5 : 13 )

ب ) اطمينان به نجات پايه يک زندگی پر ثمر مسيحی است . ( دوم پطرس 1 : 3 – 4 )

ج ) عدم اطمينان به نجات يک مانع بزرگ روحانی می باشد و عوارص بدی را بهمراه دارد از جمله :

– آرامش و شادی ما را از ما می گيرد . ( اول يوحنا 1 : 4 )

– ما را در برابر ترس ، مخصوصاً ترس از مردن ضعيف می کند . ( اول يوحنا 4 : 17 – 18  )

– از لذت در حضور خدا آمدن محروم می شويم . ( اول يوحنا 1 : 3 )

– تاثير شهادت ما را به ديگران ضعيف می کند . ( اول يوحنا 1 : 1 – 2 )

– ما در نبرد روحانی ضعيف کرده و بدون حفاظ می گرداند .  ( اول پطرس 5 : 8 – 9 )

– مانع بزرگی برای دعاهای ما خواهد بود .  ( اول يوحنا 5: 14 – 15 )

 • عواملی که باعث عدم اعتماد نسبت به نجات می شود

الف ) بی ايمانی

بارها افرادی هستند که بجای اينکه کلام خدا را منبع اطمينان خود قرار دهند ، بر احساسات و يا تلاشهای انسانی خود تکيه می کنند .

و هنگاميکه گناهی از ايشان سر زده می شود احساس يأس و نااميدی و عدم اطمينان نسبت به نجات خود

می کنند .

اما در کلام آمده که : ( اين نامه را نوشتم تا شما …….. يقين بدانيد . )

اگر احساسات منبع قابل اعتمادی از وضع روحانی ما می بود ، احتياجی نبود که خدا بصورت نوشته به ما اطمينان بدهد.

ب ) گناهان پاک نشده 

وقتی يک ايماندار به عيسی مسيح گناه می کند و توبه نمی کند ، طبيعتاً مصاحبت او با خداوند قطع

می شود و در پی آن يک دوروئی بوجود می آيد و اين يک عامل شک و ترديد در زندگی شخص مسيحی

خواهد بود که آيا براستب من نجات دارم .

ج ) غفلت نسبت به خواندن دعا و کلام

بی توجهی به دعای مستمر و نداشتن رازگاهان و مطالعه کلام خدا می تواند افکار و قلب و وجود ما را در برابر حمله های شيطان ضعيف گرداند . و تجربه ثابت کرده افرادی که به موارد فوق اهميت داده و در مشارکتهای مسيحی حضور دارند در اطمينان خود به نجات مطمئن تر هستند .

 ( متی 26 : 41 ) ( افسسيان 6 : 17 – 18 )

د ) عدم رشد در اخلاق مسيحی

اصولاً افرادی که به ارزشهای کلام خدا بی توجهی کرده و آنها را سبک شمرده و در رعايت آن کوتاهی

می کند ، نهايت در اعتماد به نجات خود دچار شک می شود . ( دوم پطرس 1 : 5 – 9 )

ط ) مخالفت کردن با الزامهای روح القدس

اصولاً يکی از کارهای روح القدس تقديس زندگی ايمانداران و اطمينان دادن به نجات است .

حال وقتی که يک ايماندار با رفتارهای خودسرانه خود و با آگاهی از خطا بودن آن به الزامهای روح القدس مخالفت می کند ، طبيعتاً روح خدا در ما خفه شده و هيچ گواهی را از او نخواهيم شنيد .

( افسسيان 4 : 30 ) ( روميان 8 : 5 – 6 )

اما لازم به ذکر است که در تمام موارد فوق توبه و اعتراف به گناه و بازگشت به راه خدا وند چاره اصلی

جهت تقديس و مصاحبت و مشارکت مجدد خواهد بود . ( اول يوحنا 1 : 9 ) ( اشعيا 55 : 7 )

اميدوارم که با اعتماد به کلام زنده خدا و رعايت اصول زندگی پاک مسيحی بتوانيد نه فقط اطمينان به نجات خود داشته باشيد بلکه يک زندگی پر ثمر همراه با پری روح القدس را تجربه کنيد . (آمين )

سوالات پايان درس اطمينان به نجات

1 – عواملی که باعث عدم اطمينان به نجات می شمود را نام ببريد .

2 – داشتن اطمينان چه ثمراتی را در زندگی روحانی بهمراه دارد ؟

3 – منابع اطمينان نجات را فقط نام ببريد .

آيات حفظی

( اول يوحنا 1 : 9 ) ( افسسيان 2 : 8 ) ( افسسيان 4 : 30 ) (اول يوحنا 5 : 13 ) ( مکاشفه 3 : 20 )

( غلاطيان 2 : 16 ) ( اشعيا 43 : 11 )

اطمينان نجات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *