lesson-10-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دهم )

مفهوم ايمان حقيقی

 

 

( قسمت اول )

مقدمه

 

     هنگاميکه کتابمقدس را مطالعه می کنيم ، بارها با کلمه ايمان و يا يکی از مفاهيم ايمان روبرو می شويم .

گاه کلمه ايمان همچون کليدی معرفی می شود که توسط آن همه درهای بسته باز می شود .

 • اما اين ايمانی که تا اين حد بر آن تأکيد شده چيست ؟
 • ما از کجا می توانيم بفهميم که ايمان داريم يا نه ؟
 • چگونه می توانيم به يک ايمان نجات بخش دست يابيم ؟
 • چگونه می توانيم خود را بسنجيم که چقدر ايمان داريم ؟

        در اين درس کوشش خواهيم کرد تا با فيض خداوند مفاهيم مختلف ايمان را بـررسی کـرده و با شناخت آن به يک ايمان سالم کتابمقدسی که به نجات ابدی منتهی می شود دست يابيم .

         اغلب ديده می شود که در مذاهب مختلف و حتی در ميان افراد مختلف تـــعاريف مختلفی از ايمان ارائه

می شود و بطوريکه زندگی خود را بر اساس آن شکل داده و بر طبق آن عمل می کنند .

    در واقع زندگی و رفتار و طرز تفکر هر فرد بيانگر ميزان شناخت آن فرد از ايمان وخدای خود می باشد  .

به همين دليل در اين درس قبل از اينکه به اين سوال جواب دهيم که ايمان واقـعی چيست ؟ بهتر است که به اين موضوع بپردازيم که ايمان کتابمقدسی چه نيست ؟

 • آيا ايمان اميد داشتن است ؟

 اغلب در ميان مردم شنيده می شود که به اميد خدا ، يا انشاءاله مشکل تو حل می شود .

کلمه اميد و انشاءاله در ميان عام يعنی اگر خدا بخواهد ، يعنی هيچ تضمينی نيست ، يعنی پنجاه درصد .

اما کتابمقدس می گويد :

ايمان صرفاً اميد داشتن نيست بلکه يقين داشتن و باور کردن آن چيزی است که خدا وعده داده است ، انجام خواهد داد . ( روميان 4 : 20 – 21 )

 • آيا ايمان صرفاً داشتن آگاهی و اطلاعات زياد در مورد خدای واحد است ؟

 خير ! چرا که بسيار مردمی ديده می شود که اطلاعات بسياری در مورد يک زنــــدگی دينداری دارند اما شخصاً خود به آنها اعتماد محکمی ندارند .

کتابمقدس در اين مورد می گويد : تو ايمان داری که خدا واحد است ؟ نيکو می گويی ! شيطان نيز ايمان دارد و از ترس خدا می لرزد .

پس می بينيد که برداشتهای ما در خصوص ايمان واقعی می تواند بر خلاف کتابمقدس نيز باشد .

     اما ببينيم که کتابمقدس ايمان را چگونه تعريف می کند و چه مفاهيمی را از ايمان به ما معرفی می کند .

1 ) ايمان به معنای باور کردن آنچيزی است که خدا وعده داده .

  

     ايمان کتابمقدسی آن انتظار و باوری از خداست ، که هرآنچه را که او گفته ، بجا می آورد .

بعبارت ديگر ايمان يقين و اطمينان محکمی است درخصوص آنچه که خدا وعده داده حتماً انجام خواهد داد .

( روميان 4 : 21 ) ( 1 . تسالونيکيان 4 : 14 )

2 ) ايمان به معنای دريافت هدايای خدا بدون شک و ترديد . 

 

       کتابمقدس ايمان را همچون دستهائی خالی می داند که برای دريافت هدايا و برکات خدا دراز می شود . با اين اعتماد که پُر بر می گردد .

اين هدايا می تواند هديه نجات باشد . ( افسسيان 2 : 8 )

هديه شفا باشد . ( متی 9 : 28 – 29 )

عطايای روح القدس باشد . ( روميان 12 : 6 – 8 )

هديه آزادی از اسارتهای روحانی و جسمانی باشد .( لوقا 10 : 17 – 19 )

     دريافت هيچکدام از اين هدايا به لياقت و شايستگی ما مشروط نمی شود ، بلکه بر حسب فيض و رحمت و سخاوتمندی خداست که عطا می شود تا هيچکس نباشد که به خود فخر کند ، بلکه به آن کـاری که خــدا برای اوکرده فخر نمايد . ( 1 . قرنتيان 1 : 29 و 31 )

اگر کمی دقت کنيم ، اغلب در پس معجزات عيسی مسيح  اين کلام را از او می شنويم ، ايمانت ترا شفا داد . و برای مثال در ( متی 9 : 28 – 29 ) می گويد بر طبق ايمانت به شما داده شود .

آيا می دانيد که بر طبق ايمانتان يعنی چه ؟

يعنی بر طبق باورتان ، بر طبق پذيرشتان ، مطابق آنچه که قبول می کنيد به شما داده خواهد شد .

3 ) ايمان بمعنای سپردن و تسليم کردن همه قسمتهای زندگی مان به دستان خداوند است .

 

     اين مفهوم از ايمان ، يکی از قسمتهای عملی ايمان محسوب می شود .

کلام خدا در مزمور 55 : 22  می گويد : نصيب خود را به خداوند بسپار ، او ترا رزق خواهد داد .

و در اول پطرس 5 : 7 می گويد : تمام انديشه های خود را به او بسپار ، زيرا که او برای تو فکر می کند .

    شخصی که می خواهد عيار ايمان خود را محک بزند ، بايد ببيند که چقدر درس سپردن را خوب ياد گرفته

است .

شخص ايماندار با سپردن همه چيز خود به خداوند ، نشان می دهد که چقدر به او اعتماد دارد .

و بر عکس شخصی که در قسمت سپردن ضعف دارد , نشان می دهد که در اعتماد کردن به خداوند مشکل دارد .

چرا که يکی ازمفاهيم ايمان ، اعتماد به چيزهائی است خدا وعده داده اما ما آنرا نديدن می پذيريم.

( عبرانيان 11 : 1 )

    افرادی که نمی توانند بطور واقعی به خداوند اعتماد کنند ، بطور يقين نمی توانند در ايمانشان رشد کرده تا از اسارتهای گنا آلود زندگی آزاد شوند و برکات نيکو و پسنديده خدا را دريافت کنند  .

چرا که تا ما نتوانيم گناهان و زندگی خود را به خداوند بسپاريم ، نمی توانيم از هديه نــجات رايــگان خــدا

 بهره مند شويم .

توبه وقتی معنی دارد که با ايمان صورت بگيرد .

وقتی ما با ايمان گناهان و زندگی خود را به عيسی مسيح می سپاريم ، آنوقت است که آزاد می شويم . چون خداوند زوری چيزی را از ما نمی گيرد .

شخصی عبارت زيبايي را در خصوص ايمان و توبه گفت :

((شما نمی توانيد توبه کنيد اگر ايمان نداشته باشيد ! اما محال است که ايمان داشته باشيد و نتوانيد توبه کنيد))

     براستی خداوند شايسته است که همه چيز خود را به او بسپاريم ، تمام قسمتهای زندگی خود ، از گذشته ، حال ، آينده ، مشکلات ، خانواده ، بچه ها ، ضعفها ، مريضيها ، غصه ها ، تـجربيات تلخ زندگی ، احتياجات ،  تصميم های زندگی ، همه و همه را به او بسپاريم .

4 ) ايمان حقيقی خود را بصورت صبر و انتظار آشکار می سازد .

   

      بعبارت ديگر کسی که ايمان دارد ، صبر و انتظار نيز دارد ، زيرا که صبر يکی از ثمرات و ميوه های ايمان است .

شخص منتظر ، اين اطمينان را نيز دارد که انتظارش بی ثمر نخواهد بود . ( يعقوب 1 : 3 )

پس با اين معيار ، می توان عيار ايمان خود را محک بزنيم .

 • ما چقدر منتظر می مانيم تا خدا برای ما عمل کند ؟
 • با چه انتظاری به حضور خدا می آئيم ؟
 • چقدر اطمينان داريم که انتظار ما بی ثمر نخواهد ماند ؟

     در انجيل می خوانيم که شاگردان مسيح با شخص مفلوجی روبرو شدند . وخيلی جالب اينکه می گويد : ايشان ديدند که آن شخص ايمان شفا يافتن را دارد . يعنی اينکه انتظار شفا گرفتن را دارد . چرا که او منتظر بود تا چنين اتفاقی بيافتد و خدا نيز طبق انتظارش برای او عمل نمود .

     کلام خدا در مزمور 69 : 6 می گويد : منتظرين تو خجل نخواهند شد .

چرا که منتظرين خداوند قوت تازه خواهند يافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد ، خواهند دويــد و خـسته نخواهند شد ، خواهند خراميد و درمانده نخواهند شد . ( اشعيا 40 : 31 )

5 ) ايمان حقيقی از طريق اعتراف نيکوی به زبان خود را آشکار می سازد .

 

     بعضی ها فکر می کنند که ايمان يک چيز قلبی و درونی و شخصی است و هيچ احتياجی به بازگو کردن و اعتراف نمودن آن نزد ديگران نيست ، چرا که اين امر به اصطلاح يک نوع خود نمائی است .

 اما کتابمقدس تعليم می دهد که ايمان هميشه با زبان ما در ارتباط است . و در واقع برای دريافت هديه نجات

ضرروری می باشد .

کلام خدا در روميان 10 : 9  می گويد :  اگر به زبان خود عيسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ايمان بياوری که خدا او را از مردگان برخيزانيد ، نجات خواهی يافت .

اصولاً برای بدست آوردن نجات انجام دو کار ضروری است .

اول اينکه به زبان خود اعتراف کنيم .

دوم اينکه در دل خود ايمان بياوريم .

اگر فقط به زبان خود اعتراف کنيم ولی به دل ايمان نداشته باشيم ، دروغگوئی بيش نيستيم .

و اگر فکر می کنيم که به مسيح بعنوان نجات دهنده و خداوند خود ايمان داريم ولی به زبــان خــود او را اعتراف نکنيم ، خود را فريب داده و ايمانمان واقعی نخواهد بود .

      کلام خدا افرادی را که در برابر ديگران مسيح را انکار می کنند ، مسيحی نمی داند ، چرا که در انجيل

متی مسيح می گويد هر که مرا نزد ديگران انکار کند من او را نيز نزد پدر انکار خواهم نمود .

( متی 10 : 32 – 33 )

و پولس در روميان 10 : 10 می گويد : که ايـمان آوردن ما به عيسی مسيح باعث بی گـناه شمرده شدن ما محسوب می شود و اعتراف ما به زبـان باعث نـجات يافتن ما می شود .

پس مشاهده می کنيد که ايندو لازم و ملزوم يکديگر هستند و نبايد از هم جدا نمود .

البته در کتابمقدس مفاهيم بسيارزيادی در خــصوص ايــمان ارائه شده اما در اين درس به همين مقدار بسنده

می کنيم .

 • چرا ضرورت دارد که ما ايمان بياوريم ؟

 

 • توسط ايمان است که می توان نجات رايگان خدا را دريافت نمود . ( روميان 9 : 9 – 10 )
 • توسط ايمان است که می توانيم با خدا زندگی کنيم . ( حبقوق 2 : 4 )
 • توسط ايمان است که بی گناه محسوب می شويم . ( روميان 5 : 1 )
 • توسط ايمان است که خشنودی و رضامندی خدا را بدست می آوريم . ( عبرانيان 11 : 6 )
 • توسط ايمان است که قدرت می يابيم تا بر دنيا و گناه و وسوسه ها غلبه يابيم . ( 1 . يوحنا 5 : 4 )

و در انتها لازم است توضيح داده شود که ، ايمان کاری نيست که ما بايد انجام دهيم ، بلکه باور و پذيرش آن کاری است که مسيح برای ما بر صليب انجام داده است .

و در واقع خود ايمان هديه از سوی خداست که به ما عطا شده . ( روميان 12 : 3 )

خدا هر آنچه را که برای نجات ما لازم بوده ، انجام داده است . اما لازم است که ما به اين نجات ايمان داشته و به آن توکل کنيم .

  ما نجات را به سعی و تلاش انسانی خودمان نمی توانيم بدست آوريم ، بلکه بر حسب باور و اعتماد برکاری که خداوند برای آزادی ما از اسارت گناه انجام داده است نجات می يابيم . ( افسسيان 2 : 8 – 9 )

   البته اين بدان معنا نيست که ما نبايد اعمال نيک انجام دهيم ، بلکه برعکس ، چــرا که ثــمره و ميوه ايـمان حقيقی در پی اش ، اعمال نيک را بهمراه دارد . اما اين اعمال ما نيست که ما را نـجات می دهد ، بلکه فيض و رحمت رايگان خدا در خداوند ما عيسی مسيح است که ما نجات می دهد .

 • نتايجی که ايمان واقعی در بر دارد .

 

الف ) ايمان ما باعث بخشيده شدن گناهان ما می شود . ( روميان 5 : 1 )

ب ) ايمان باعث باعث صلح و آشتی مجدد با خدا می شود . ( روميان 5 : 1 )

پ ) ايمان باعث می شود که فرزند خدا خوانده شويم . ( يوحنا 1 : 12 )

 و هزاران برکات ديگر را می توان در ايمان به عيسی مسيح بعنوان خداوند و نجات دهنده دريافت نمود .

باشد که همه ما تا فرصت داريم دعا کنيم که خدا قلب و وجود ما را لمس کند تا به يک ايمان واقعی که پر از ثمرات و برکات است ، دست يابيم . ( آمين )

سوالات پايان درس ايمان حقيقی چيست ؟

( قسمت اول )

 

لطفاً درس را خوانده وسوالات زير را جواب دهيد .

1 – مفاهيم مختلف ايمان را بيان کنيد ؟

2 –ايمان حقيقی چه نتايجی را به همراه دارد ؟

3 – بر چه اساس کتابمقدس ايمان واقعی داشتن را ضروری می داند ؟

 لطفاً حد اقل چهار تا از آيات زير را حفظ کرده  .

( اشعيا 40 : 31 )             ( حبقوق 2 : 4 )                  ( يوحنا 1 : 12 )                 ( روميان 5 : 1 ) ( روميان 9 : 9 – 10 )       ( افسسيان 2 : 8 – 9 )           ( عبرانيان 11 : 6 )             ( يعقوب 1 : 3 ) .

ادامه درس ذوم

مفهوم ايمان حقيقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *