lesson-1

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس یک )

کتاب مقدس کلام الهام شده الهی

 

در تاريخ  بشر ، هيچ کتابی به اندازه کتابمقدس تا کنون خوانده نشده و به فروش نرفته است .

در حـال حاضر نيز پُر فروشترين کتاب جهان محسوب می شود .

کتابمقدس تا کنون به بيش از دوهزار زبان و گويش ترجمه شده است و کماکان نيز در حال ترجمه شدن است . هيچ کتاب ديگری را نمی توان يافت که به اين همه زبان و گـويش تـرجمه شده باشد و از هـر زبـان و  قـوم مخاطب داشته باشد . و تا چند سال آينده می توان گفت که هر زبانی انجيل را به زبان مادری خود خواهد شنيد .

کتابمقدس زندگی انسانهای بيشماری را عميقاً دگرگون کرده و اساس و راهنمای زندگی آنها بوده است .

در اين درس سعی خواهيم نمود که به شکلی اجمالی کتابمقدس را به شما علاقه مندان معرفی کرده وحـقايق مهمی را در مورد اين کتاب بازگو نماييم .

الف : کتاب مقدس چيست ؟

کتاب آسمانی مسيحيان را کتاب مقدس می نامند ،که در زبان يونانی آن را Biblion  يعنی کتاب عالی مــــی نامند،

و در زبانهای غربی از جمله آلمانی نيز به گونه ای از اين کلمه استفاده شده و آن را ( die Bibel ) مـــی نـامند .

کتابمقدس در واقع مکاشفه نوشته شده خدا از ذات و شـخصيت خـود و از خـلقتش می باشد . و ايــــن کـاملاً

طبيعی است که خدا بخواهد ذات و شخصيت و اراده خودش را بر انسان که اشرف مخلوقاتش است ، آشــــکار

نمايد تا  بتواند با ايشان  ارتباط داشته باشد . به همين دليل خدا انسانهايی را که تسليم محض اراده او بـودند را انـتخاب نمود و ايشان را تحت محافظت الهی خود قرار داد تا کلامش را مصون از هر خطا بنويسند .

 

ب : مکاشفه چيست ؟   

خـدا مـايل است بـرای ارتـباط بـرقرار کـردن با انسان ، خود را بر او آشکار سازد و با او سخن بگويد .

خدای کتابمقدس خدايی است که مايل است با انسان مصاحبت داشته باشد و با او سخن بگويد .

اگـر خـدا خود را به انـسان نمی شناسانيد ، انـسان به هيچ وجه نمی توانست شناخت واقعی را از خدا داشته باشد . مکاشفه يعنی اين حقيقت که خـدا خود را به انـسان مـعرفی نمود و حـقايق بـسياری را در خـصوص طبيعت و ذات خود ، به او شناسانيد

 چگونگی کتابمقدس

کتابمقدس ، مجموعه ای يا در واقع کتابخانه ای از کتب الهی است ، که از دو بخش عمده تشکيل يافته است .

1 – عهد عتيق که شامل 39  کتاب است.

همان کتابی که نزد ايرانيان به تورات معروف است .( که گاهی آنرا تورات و زبور وصُحفِ انبيا می نامند . )

2 – عهد جديد که شامل 27  کتاب می باشد .

در مجموع اين 66 کـتاب ،  تـوسط 40 نـويسنده کـه در دورانهای مـختلف زندگی می کردند ،درطی مــدت

1600 سال نوشته شده است و موضوع اصلی و مرکزثقل اين کتابها مسيح است .

اعتبار کتابمقدس

اعتبار و سنديت کتابمقدس يعنی اينکه کلمات کتابمقدس ، دقـيقاً کـلمات خداست و عدم ايمان به آن به

معنی عدم ايمان به خدا و عدم اطاعت از خداست . (دوم تيموتاوس 3 : 16-17 )

بدين منظور به شواهدی که دال بر صحت و اعتبار کتابمقدس است می پردازيم .

الف – دلايل موجود در داخل کتاب

 

1 – هماهنگی 66 کتاب با هم

با اينکه کتابمقدس در مدت زمان 1600 سال الـهام شده ، و اين 40 نـويسنده دارای شـخصيت ، مــقام و موقعيت اجتماعی متفاوتی بوده اند ، و حـتی بـسياری از آنـها در يـک زمان با هم زندگی نکرده و يکديگر را نديده اند , اما با اين وجود ، موضوع اصلی و مرکز ثقل تمامی کتب مسيح می باشد .

( لوقا 24 : 44 ) ( يوحنا 5 : 39 و 46 ) ( اعمال رسولان 10 : 43 )

2 – عالی ترين قانون اخلاقی

بعنوان مثال اگر شما سخنان مسيح بر فراز کوه را مطالعه کنيد خواهيد فهميد که چه اصول اخلاقی کاملی در آن نهفته است و حتی در خيلی از کشورها پاره ای از آن جزو قانون اساسی آنها شده است .

( متی بابهای 5 و 6 و 7 )

3 – پيشگويهای بوقوع پيوست

در عهد عتيق بيش از 300 پيشگويی  يا نبوت فقط در خصوص عـيسی مـسيح وجـود دارد . بعنوان مثال اگر باب53 کتاب اشعيا نبی راکه حدود700  سال قبل از ميلاد مسيح می زيسته را مطالعه کنيد ،خواهيد ديدکه حتی کوچکترين جزء اين نبوتها طبق پيشگوييها بوقوع پيوسته است،و اين هم حقانيت مسيح وهم خارق العاده بودن کتابمقدس را ثابت می کند  .

4 – ادعای خود کتابمقدس بر اعتبار و صحت خويش ( کتاب عاموس 3 : 7 و 8 )

  • بيش از 3800 عبارت در کتابمقدس موجود است که می فرمايد : خداوند سخن گفت ، خداوند تکلم نموده است .     ( ارميا 13 : 1-9 )
  • تأييد خود مسيح برصحت و طول اعتبارعهد جديد .(متی 24 : 35  )( يوحنا 14 : 26   و  16 : 12-15 )
  • تأييد خود مسيح برصحت عهد عتيق .  ( متی 5 : 17-18 )    ( لوقا 24 : 44 )
  • تأييد رسولان مسيح بر صحت کتابمقدس .  ( اعمال 4 : 25   )      ( دوم تيموتاوس 3 : 16 )

( اول پطرس 1 : 10-11 )     ( دوم پطرس 1 : 21 )  ( غلاطيان 1 : 12 )

ب : دلايل موجود خارج کتاب

1 – باستان شناسی

عــلم بــاستان شـناسی زمان وقايع کتابمقدس و نوشته های آنرا مورد تأييد قرار داده و اسناد قديمی از کتابمقدس بوسيله باستان شناسی کشف گرديده که دقيق بودن ترجمه های امروزی وتاريخ نوشته شدن کتابها را مورد تأييد قرارمی دهد.

2 – پيشرفت علم

کــشفيات علمی مخصوصاً در رشته طب نشان دهنده اين واقعيت است که کتابمقدس دارای سطح دانش بالاتری ازمردم زمان خود بوده است ، وخيلی از نکات متضادی که زمانی بين علم و کتابمقدس وجود داشت ، با پيشرفت علم برداشته شد.( پير زن ايمانداری درخصوص تضاد بين علم و کتابمقدس چنين گفت : اين از بدبختی و عاجز بودن علم است که نمی تواند حقيقت اين کلام را بپذيرد )

3 – تجربيات شخصی انسانها

کتابمقدس زندگی ميليونها نفر را در طول تاريخ عوض کرده و آنها را بسوی نجات رهنمون کرده است .حتی زندگی بسياری از منکرين خدا را نيز عوض کرده است .

برای مـثال « ليو والاس » که يک ژنـرال برجسته و يکی از نوابغ ادبيات بود ، در سرگذشت خود می نويسد ، تصميم گرفته بود که کتابی بـنويسد تا بـرای هميشه مـسيحيت را نـابود کند ، و دو سال تمام در کتابخانه های مهم اروپا و امريکا به دنبال اطلاعاتی برای کتابش می گشت ، اما قـبل از بـه پـايان رسانيدن دومين فصل کتابش متوجه شد که زانو زده است و با گريه به عيسی می گويد : ای خداوند و ای خدای من .

بچشيد و ببينيد که خداوند نيکوست .   ( مزمور 34 : 8 )

 

اقتدار و تأثير کلام خدا طبق کتابمقدس

 

چون کتابمقدس کلام قابل اعتماد خداست ، و در واقع نويسنده آن خدای قادر مطلق است ، در کلام او قدرت بسيار وجود دارد و می تواند تأثيرشگفت انگيزی برزندگی افراد داشته باشد . بطوريکه کلام خدا برحسب تأثير و عملکردش به سمبلهايي تشبيه شده است .   ( اعداد 23 : 19 )   ( اول پادشاهان 8 : 56 )    ( تيطس 1 : 2 )

  • شمشير : که نشانه قدرت و نفوذپذيری اين کلام در زندگی انسانهاست .  ( عبرانيان 4 : 12 )
  • آتش و چکش : که نشانه پاک کنندگی ( تقديس ) و قدرت می باشد . ( ارميا 23 : 29 )
  • همچون تخم فناناپذير و وسيله ای برای تولد تازه :

اين کلام همچون بذری است که وقتی کاشته می شود ، ثمر خود را ببار می آورد.( اول پطرس 1 : 23 )

  • انسان را جانی دوباره می بخشد و شخص را حکيم می کند و شادی ، نور و پاداش بهمراه خود می آورد.

          ( مزمور 19 : 7-11 ) ( مزمور 119 : 105 و 130 )

  • شخص را برای هر امر نيکو مجهز می گرداند .  ( دوم تيموتاوس 3 : 16-17 )

ضرورت مطالعه و درک کتابمقدس

از آنجاييکه خدای محبت سعادت و نجات انسانها را می خواهد و همواره ما را بسوی خود دعوت می کند ، لذا برای هرشخص حقجوکه مشتاق به شناخت خدا و درک اراده اوست ، مطالعه کتابمقدس لازم است.

کتابمقدس منبع آخر و مطلق برای اعتقاد ، گفتار و اعمال يک شخص ايماندار می باشد ، لذا هر شخص مسيحی ايماندار،بر طبق آن زندگی کرده و همه چيز رامطابق با آن مورد سنجش قرار می دهد.( اشعيا 66 : 2 )

خداوند شما را برکت دهد .

 

سوالات درس اول

لطفاً درس را خوانده و آيات داده را از کتابمقدس پيدا نمائيد و بخوانيد تا در درک بهتر مطالب موفق شويد در ضمناً سوالات زير را جواب دهيد .

1 – طريقهايی را که خدا توسط آنها خود را به انسان مکشوف کرده است را نام ببريد ؟

2 – سمبلهايي از کلام خدا را نام ببريد که نشان دهنده چگونگی عملکرد آن می باشد .

3 – با دو دليل عمده می توان به صحت و اعتبار کتابمقدس پی برد ، لطفاً فقط نام ببريد .

4 – دلايلی را برای هر دو مورد بالا بطور جداگانه فقط نام ببريد .

5 – مختصراً توضيح دهيد که مکاشفه الهی يعنی چه ؟

6 – به چه دليل نمی توان تنها از راه طبيعت و وجدان به وجود شخصيتی خدا و اراده اش پی برد ؟

آيات حفظی : ( لطفاً آيات زيرا حفظ کرده )

(دوم تيموتاوس 3 : 16-17 )   ( مزمور 34 : 8 )   (متی 24 : 35   )  ( متی 5 : 17-18 )

کتاب مقدس کلام الهام شده الهی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *