تاریخچه ما

هر داستان دارای آغاز است. این مال ما است …