کشیش کلیسای ما

رهبر کسی است که راه را می داند، راه می رود، و راه را نشان می دهد.