عضویت در کلیسا

شرایط عضویت در "کلیسای انجیلی آزاد شهر کلن"

۱ - چه اشخاصی می توانند عضو شود؟

 • الف) کسانی می توانند عضو شوند، که توبه کرده و به یَشوع مسیح ایمان آورده باشند و بر اساس تصمیم شخصی خود مسیح را پیروی کرده و اجازه داده باشند تا آنها را به صورت فرو بردن در آب، تعمید داده باشند.
  (اعمال رسولان ۲: ۴۱-۴۲)
 • ب) مسیحیانی که از سایر کلیساها به نزد ما می آیند، باید موارد بالا درباره آنها صدق کند.

۲ - شخص چگونه می تواند عضو شود؟

 • الف) هر کسی که در این کلیسا تعمید مسیحی داده شود در پایان مراسم تعمید به عضویّت این کلیسا پذیرفته می شود.
 • ب) کسی که مسیحی تعمید یافته است و خواهان عضویّت است، می بایستی با یکی از شبانان کلیسا گفتگو کرده و وقتی را برای این منظور قرار بگذارند.
 • پ) قاعده بر این است، که از شخصی که خواهان عضو شدن در کلیسا است، انتظار می رود در یکی از جلسه های اعضاء کلیسا شهادت چگونگی توبه و ایمان خود را به یَشوع مسیح به عنوان نجات دهنده خود حکایت کند.
  در ضمن انتظار داریم، که شهادتی (کتبی یا شفاهی) از رهبران کلیسایی، که پیش از این در آن عضو بوده است به اطلاع ما داده شود.
 • ت) با این معرفی خود از نظر حقوقی و قانونی این درخواست داده شده است.
 • ث) ما انتظار داریم، که هر عضوی در یکی از گروه های فعال کلیسا همکاری کرده و ادغام شود و اگر این همکاری در گروه های فعال کلیسا عملی شود، پس از سه ماه از گذشتن درخواست عضویّت از طرف کلیسا کارت عضویّت متقاضی صادر می شود، که نشانه پذیرفتن شخص به عنوان عضو کلیسا بوده است.

۳ - عضویّت در "کلیسای انجیلی آزاد شهر کلن" به چه معنی است؟

 • الف) هر عضوی از اعضاء کلیسا خود را موظف معرفی می کند، که زندگی خود را مطابق خواست خدا و بر اساس آنچه عهد جدید آموزش می دهد، رفتار نماید. هر فرد مسیحی مسئول و جواب گویِ رفتار خود در برابر خدا و کلیسا است.
 • ب) هر عضوی از اعضاء کلیسا حق دارد در تمامی فعالیّت های کلیسایی شرکت کرده و در یک و یا چند قسمت از گروه های خدماتی بنا بر عطیه ها و استعداد هایی که دارد، همکاری کند.
 • پ) هر عضوی از اعضاء کلیسا حق دارد تا در جلسه های اعضاء کلیسا شرکت کرده ( استثناء: مواردی که قانون سنین پایین را محدود کرده است ) ، شام خداوند و در تصمیم های کلیسایی فعالانه شرکت داشته و اجازه دیدن دفاتر مالی را دارد.
 • ت) از اعضاء می خواهیم و توقع داریم ، که بطور پیوسته در جلسه های پرستشی، شام خداوند، آموزش کتاب مقدس و جلسه های دعا، جلسه های اعضاء کلیسا و خدمت در گروه های کوچک خدماتی کلیسا شرکت کنند.
 • ث) به غیر از موارد اشاره شده از اعضاء انتظار داریم تا در خدمت ها و مسئولیت های مختلف کلیسا مطابق عطیه ها و استعدادهای خود به طور مداوم هدایایی برای پشتیبانی خدمت ها و انجام پروژه های کلیسا آزادانه پرداخت شود (معیار کتاب مقدس در این خصوص ده یک است، یعنی ۱۰ ٪ از درآمد ماهانه).

۴ - پایان دادن به عضویّت

 • الف) عضویّت توسط مرگ، اعلام خروج و یا توسط تصمیم هیئت رهبری کلیسا مبنی بر پایان دادن به عضویّت شخص عضو انجام می گیرد.
 • ب) تصمیم هیئت رهبری کلیسا مبنی بر پایان دادن به عضویّت شخص عضو زمانی انجام می گیرد، که فرد عضو در گناه زندگی کند و حاضر به توبه کردن نبوده، آموزه های گمراه کننده را ترویج دهد و یا جلسات کلیسایی را ترک کرده و خواهان ارتباط با کلیسا نباشد.
  (متی ۱۸: ۱۵-۲۰، اول قرنتیان ۵: ۱۱-۱۳، دوم تسالونیکیان ۳: ۶، عبرانیان ۳: ۱۲-۱۴ و ۱۰: ۲۳-۳۱)

۵ - عضویّت میهمان

 • الف) شخصی می تواند عضو میهمان شود، که عضو یک کلیسای انجیلی آزاد باشد و برای زمانی محدود در شهر کلن و یا اطراف آن ساکن شده باشد (مثلاً به خاطر تحصیل در دانشگاه و یا بر اساس مشغله کاری).
 • ب) عضو میهمان حق دارد در همه جلسه های کلیسایی شرکت کند و در زندگی کلیسایی سهیم باشد.
 • پ) ما انتظار داریم، که یک عضو میهمان در چهار چوب امکانات زمانی خود در خدمات کلیسایی فعالّ باشد و همچنین با هدایای مناسب مالی، کلیسا را پشتیبانی کند.
 • ت) رایت عضویّت برای عضو میهمان، هم آنانی هستند، که در نکته شماره ۱ گفته شده اند.
 • ث) کلیسای مادر باید موافقت خود را با عضوی ت عضو میهمان در کلیسای ما تأیید کند.
 • ج) عضو میهمان در مرتبه نخست تحت نظر کلیسای مادر بوده و جوابگو به آن خواهد بود. در رابطه با تنبیه کلیسایی، کلیسای مادر مسئول است. در صورتیکه لازم به تنبیه کلیسایی نیاز باشد، باید به رهبران کلیسای مادر اطلاع داده شود.
 • چ) عضو میهمان برای تصمیم های کلیسای میهمان حق رأی ندارد (مثلاً برنامه ریزی برای بوجه کلیسا، خرید و ساخت ساختمان کلیسا، رأی دادن بر ای انتخاب شبان و شماسان، ...)
 • ح) عضویّت عضو میهمان می توان تبدیل به عضو اصلی کلیسا شود، هر گاه شخصی به کلیسای مادر اعلام خروج کرده و خواهان عضویّت دائمی در کلیسای انجیلی آزاد شهر کلن باشد.
 • خ) در وضعیّت های استثنایی عضویّت عضو میهمان با نقل مکان زندگی خود می تواند باقی بماند، هر گاه وابستگی خاصی وجود داشته باشد؛ مثلا توسط همکاری در خدمتی در کلیسا، که می باید با کمک عضو میهمان ادامه یابد.

تاریخ تصویب: ۲۰۱۷/۳/۸