درباره تعمید آب

بسیار سوال میشود بعداز اینکه به عیسی مسیح بعنوان خدا وخداوند و نجات دهنده ایمان آوردم چطورمی توانم تعمید آب بیابم؟

بعداز ایمان به عیسی مسیح و برای پیروی از عیسی مسیح باید حتما تعمید بیابیم.

بدین منظورهرنو ایمانی میتواند در محل سکونت خود به یک کلیسای محلی مراجعه و درآنجا پس از شرکت در برنامه های آن کلیسا مانند موعظه ها و تعلیمات پایه و با داشتن حس رضایت از آن کلیسا (که در آینده مانند خانه و خانواده شما خواهد بود) در کلاس های تعلیمات اساسی مسیحیت شرکت کند.

این کلاس ها به دو دوره ی شش هفته ای (”مسیحیت چیست؟”) و ده هفته ای (”زندگی در ملکوت خداوند”) تقسیم میشود و پس پایان این تعالیم شما کاندید تعمید می شوید. سپس با شرکت در یک دوره سمینار شش هفته ای به شما در جلسه معرفی به کادر کلیسا تاریخ تعمید داده می شود. بدین طریق شبی را برای شهادت دادن در میان اعضاء کلیسا در نظر گرفته میشود و در تاریخ معین شده شما در کلیسا و در روز یکشنبه در حضور جمع تعمید آب داده می شوید.

اگر تصمیم گرفتید که در کلیسای حیات ابدی شرکت کنید و در این کلیسا تعمید بگیرید به ما ایمیل بزنید تا با شما ملاقات حضوری گذاشته شود.

هر که ایمان آورده، تعمید یابد، نجات یابد. (مرقس ۱۶: ۱۶)