درباره ما

در فیض و راستی مسیح زندگی کنیم تا تبدیل من و ما باعث نجات جانها شود.