هر که ایمان آورده، تعمید یابد، نجات یابد.

(مرقس ۱۶: ۱۶)