cloud001cloud001BSB-FARSI

خداوند به ما دو دست ، یکی برای گرفتن و دیگری برای دادن , داده شده است. از هر دواستفاده شود !

بشارت و شهادت

بشارت و شهادت

بشارت یعنی بزرگترین و مهمترین کار خدا و اتفاق افتاده در جهان و در زندگی خود را به دیگران بگوییم و باعث بزرگترین و مهمترین اتفاق در زندگی مردم گردد. بشارت وظیفه هر مسیحی در مقابل محبت و نجات عظیم خدا است .

کلیسای حیات ابدی

سایت در حال بروزرسانی هست

کلیسای فارسی زبان

ارتباط با ما

شماره تماس کشیش شهرام:

017620576244 – 022824009000

رویدادهای پیش رو

خبرنامه